All Posts By

Brenda van Haeften

Kan ik mijn kind erkennen zonder toestemming van de moeder?

By | Geen categorie

Tess en Rens hebben een korte relatie met elkaar gehad. Tijdens deze relatie is de nu twee maanden oude Ivy verwekt. Ondanks het feit dat Rens en Tess niet langer bij elkaar zijn heeft Rens meerdere keren aan Tess aangegeven dat hij graag een rol wenst te spelen in het leven van Ivy. In dit kader vindt Rens het ook belangrijk dat de feitelijke situatie in overeenstemming komt met de juridische situatie, in die zin dat Rens Ivy graag wenst te erkennen als zijn dochter. Hoe zit dit ook al weer juridisch?

Toestemming moeder

Indien jullie kind niet tijdens het huwelijk maar in een relatie geboren wordt dan is er voor de erkenning altijd de toestemming van de moeder nodig. In de zaak van Rens heeft Tess aangegeven dat zij niets meer met Rens te maken wil hebben. Tess is boos op Rens omdat hij de relatie heeft verbroken en omdat hij thans een nieuwe relatie heeft. Houdt voorgaande in dat Rens Ivy nooit kan erkennen als zijn dochter?

Erkennen zonder toestemming van de moeder

Nee, Rens kan Ivy ook erkennen zonder dat Tess daar toestemming voor geeft. Immers, in een dergelijk geval kun je als biologische vader vervangende toestemming tot erkenning vragen aan de rechter. Let op, voor dit verzoek heb je altijd een advocaat nodig.

Kan iedereen een kind erkennen?

Niet ieder willekeurig persoon kan een kind erkennen. Aan de erkenning zitten aldus een aantal voorwaarden verbonden:

 • De erkenner moet de verwekker van het kind zijn;
 • De erkenner moet 16 jaar of ouder zijn;
 • Het kind mag niet al twee juridische ouders hebben.

Wijst de rechter vaak een verzoek tot erkenning toe?

In alle gevallen waarin wij een verzoek tot vervangende toestemming om te mogen erkennen hebben ingediend zijn de verzoeken toegewezen. In slechts zeer uitzonderlijke gevallen zal de rechter tot een afwijzing van het verzoek komen, namelijk als de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind schaadt of een evenwichtige sociaalpsychologisch en emotionele ontwikkeling van het kind in het gedrang komt. Deze grond wordt echter niet vaak toegepast en is aldus meer uitzondering dan regel.

Conclusie

Wil jij niet als Rens de minderjarige erkennen maar geeft de moeder van jullie kind geen toestemming neem dan vooral contact met ons op voor een kosteloos intake gesprek zodat wij jou verder kunnen informeren en helpen.

Recht op omgang met het kind

By | Geen categorie

Thijs en Moniek hebben elkaar vijf jaar geleden tijdens een vakantietrip leren kennen. De vonk sloeg meteen over. Eenmaal in Nederland teruggekomen besloten Thijs en Moniek om na een aantal maanden samen te gaan wonen. Twee jaar later zijn Thijs en Moniek de ouders geworden van Fien. Op het moment dat het coronavirus uitbrak en Thijs en Moniek samen met Fien 24/7 bij elkaar waren begonnen er scheurtjes te ontstaan in de relatie. Deze zomer hebben Thijs en Moniek er voor gekozen om uit elkaar te gaan, waarna zij zich samen hebben gewend tot een mediator om afspraken te maken. Ten aanzien van Fien geldt dat zij bij Moniek haar hoofdverblijf heeft. Daarnaast heeft zij iedere week omgang met Thijs waarbij zij iedere week van donderdagochtend tot zaterdagavond bij Thijs verblijft. Thijs geniet ieder moment dat Fien bij hem is. Echter, tot grote schrik van Thijs heeft Moniek vorig weekend aangegeven dat Fien geen contact meer mag hebben met Thijs. Uit het niets wordt Thijs er van beschuldigd dat hij tijdens de omgangsmomenten drugs zou gebruiken. Ten einde raad heeft Thijs vandaag contact met mij gezocht.

Hoe zit het ook al weer?

Tijdens een eerdere blog heb ik uitgelegd dat een kind altijd het recht heeft op contact met beide ouders. Op het moment dat ouders uit elkaar gaan dienen zij dan ook afspraken te maken op welke dagen het kind bij de ene danwel bij de andere ouders verblijft. Komen ouders er niet uit dan kan er aan de rechter verzocht worden om een omgangsregeling vast te stellen.

Als er een omgangsregeling is overeengekomen c.q. is vastgesteld dan moeten beide ouders deze regeling nakomen. In de zaak van Thijs mag Moniek de omgang tussen Thijs en Fien dus niet eigenhandig stopzetten. Indien een ouder dit wel doet dan is het uiteraard noodzaak om aan de andere ouder kenbaar te maken dat je het niet eens bent met het feit dat de omgang is stopgezet en dat je graag wilt zien dat er aan de omgangsregeling weer uitvoering wordt gegeven.

De politie bellen danwel hulpverlening inschakelen?

Thijs vertelde mij dat hij zelf heeft geprobeerd om tot een oplossing te komen, helaas geeft Moniek niet thuis. Gezien het feit dat Thijs radeloos was heeft hij in eerste instantie de hulp van de politie ingeroepen, op basis van onttrekking van het kind aan het ouderlijk gezag van Thijs. De ervaring leert echter dat de politie weinig kan en zal ondernemen, zo ook in het geval van Thijs. De politie heeft in deze zaak geprobeerd te bemiddelen, dit echter tevergeefs.

Daarnaast heeft Thijs op advies van de politie de hulpverlening ingeschakeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gezien het feit dat deze vorm van hulpverlening vrijwillig is en Moniek nergens aan mee wenst te werken, is ook deze hulp niet van de grond gekomen.

De hulp inschakelen van een advocaat?

Thijs heeft uiteindelijk vrij snel mijn hulp ingeroepen. Mijn advies is om hier nooit te lang mee te wachten, immers, hoe langer een kind zijn/haar ouder niet ziet hoe schadelijker dit voor een kind is.

Ook ik heb geprobeerd om met Moniek in contact te komen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Moniek heeft via een eigen advocaat aangegeven dat het beter voor Fien is als er geen contact meer is tussen Thijs en Fien.

Spoedprocedure

Namens Thijs ben ik een kort geding gestart waarbij ik aan de rechtbank heb gevraagd om Moniek te verplichten om de overeengekomen omgangsregeling na te komen. Als verweer bracht Moniek naar voren dat zij van mening is dat de omgang tussen Fien en Thijs dient te worden ontzegd omdat de omgangsmomenten niet in het belang van Fien zouden zijn. Tijdens deze procedure werd Thijs er opnieuw van beschuldigd dat hij drugs zou gebruiken. Middels urinetesten (welke Thijs al voor aanvang van de zitting had gedaan) hebben wij op de zitting kunnen aantonen dat er geen sprake is van drugsgebruik. De rechtbank heeft na de zitting binnen twee weken de uitspraak gedaan en bepaald dat Moniek haar medewerking moet geven aan de overeengekomen omgangsregeling. Via het kort geding heb ik dus vrij snel voor Thijs kunnen regelen dat de omgang met Fien weer is hervat.

Conclusie

Mocht jij als moeder danwel als vader in eenzelfde situatie zitten als Thijs dan is mijn advies om niet te lang te wachten met het inschakelen van de hulp van een advocaat. Immers, zoals ik al eerder schreef hoe langer een kind zijn of haar ouder niet ziet hoe schadelijker dit is. Tegelijkertijd geldt ook dat er een groot risico bestaat dat de omgang eerst weer langzaam moet worden opgebouwd indien het kind een ouder lang niet heeft gezien In dit soort situaties duurt het dus veel langer voordat er weer op een frequente basis omgang is. Probeer dit te voorkomen door snel actie te ondernemen zodra een ouder de omgang heeft stopgezet.

Heb je vragen over dit onderwerp voel je vrij om dan vrijblijvend contact op te nemen met ons kantoor, wij helpen jou graag verder.

Goed voorbereid naar de vakantiebestemming tijdens Corona

By | Geen categorie

Afgelopen week ben ik gebeld door Roos. Roos heeft twee jaar geleden haar relatie beëindigd met Rick. Roos en Rick zijn de ouders van de drieling Lilly, Loek en Lucy. Op het moment dat het coronavirus in Nederland uitbrak is Rick in verband met zijn gezondheid tijdelijk verhuisd naar zijn huis in Mallorca. Twee weken geleden is Rick teruggekomen en heeft daarbij aan Roos aangegeven dat hij graag met de drieling deze zomer op vakantie wenst te gaan naar Mallorca. Roos ziet de vakantie in verband met het coronavirus niet zitten. Roos is bang dat de situatie rondom het coronavirus wellicht zal wijzigen op het moment dat de kinderen in Mallorca zullen zijn wat tot het gevolg heeft dat de kinderen niet makkelijk naar Nederland kunnen terugkeren. Ook ziet Roos het niet zitten indien de kinderen in een overvol vliegtuig moeten zitten met alle gevolgen van dien. Roos heeft mij dan ook gevraagd of Rick de kinderen zo maar mee op vakantie kan nemen?

Toestemmingsverklaring

Het is goed om je te realiseren dat indien je op vakantie wenst te gaan je altijd toestemming nodig hebt van de andere gezaghebbende ouder. Dit geldt dus voor zowel getrouwde als ongetrouwde ouders en geldt ook als je bijvoorbeeld maar een kort weekendje met de kinderen naar het buitenland wenst te gaan.

De andere gezaghebbende ouder kan de toestemming eenvoudig geven door het formulier “toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland” in te vullen en te ondertekenen.

Het formulier is te vinden op de website van de rijksoverheid.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland

Let er op dat alle informatie goed is ingevuld en dat ook de handtekening van de toestemming gevende ouder op het formulier staat. Naast de toestemmingsverklaring moet de reizende ouder ook een kopie van het paspoort van de andere gezaghebbende ouder bij zich hebben.

Geen toestemming?

In de zaak waarvoor Roos contact met mij heeft opgezocht heeft Roos er voor gekozen om geen toestemming aan Rick te geven voor de voorgenomen vakantie naar Mallorca.

Overleg

Wij raden in familierecht zaken (vooral in zaken waarbij kinderen betrokken zijn) altijd aan om eerst in overleg met elkaar te treden. In de zaak van Roos ben ik dan ook samen met Roos en Rick in gesprek gegaan en zijn wij in onderling overleg tot een oplossing gekomen. In deze zaak zal Rick deze zomer met de auto op vakantie gaan naar Frankrijk.

Procedure

Indien de ouders er alsnog niet uit waren gekomen dan is het niet zo dat Rick zich daar bij neer had moeten leggen. Immers, Rick heeft de mogelijkheid om de kwestie aan de rechtbank voor te leggen waarbij hij aan de rechtbank in een spoedprocedure kan verzoeken om de toestemming van moeder te vervangen. Roos kan op haar weg (via een advocaat) een verweerschrift indienen waarbij haar standpunten aan de rechter duidelijk worden maken.

Ondanks het feit dat ik denk dat er omtrent deze kwestie nog veel uitspraken van de rechtbanken zullen volgen is er onlangs wel een uitspraak van de rechtbank Rotterdam gepubliceerd. Na het lezen van deze uitspraak is duidelijk geworden dat de rechtbank  in deze tijd onder andere zal kijken welk reisadvies de overheid heeft uitgebracht over het betreffende land. De kans bestaat dat als er geen negatief reisadvies is gegeven voor een land en er daarbij ook geen andere bezwaren worden gegeven de toestemming zal worden verleend.

Slot

Met regelmaat treden wij met succes op voor ouders die zich in een dergelijke situatie bevinden. Mocht je te maken krijgen met een soortgelijke kwestie dan kun je altijd contact met ons opnemen voor een kosteloos adviesgesprek. Wij helpen jou  graag verder.  

Scheiden en uit elkaar gaan tijdens de Coronacrisis, blijf sterk!

By | Geen categorie

Op dit moment leven wij allemaal in een gekke tijd en zitten wij als samenwoners en gehuwde mensen veel op elkaars lip. Immers, door de uitbraak van het Coronavirus en de huidige intelligente lockdown werken wij in principe thuis, gaan we niet meer naar de sportschool en zijn wij niet meer met vrienden in een gezellig restaurant of kroeg te vinden. Daarentegen zijn we meer thuis dan normaal gesproken, werken we samen met onze partner aan de eettafel en brengen wij 24/7 met elkaar door in één ruimte. Voorgaande brengt met zich mee dat je als partners meer op elkaars lip zit waardoor er logischerwijs veel huwelijken en relaties op de proef worden gesteld.

Zo ook bij Floris. Floris is 2 jaar getrouwd met Judith. Samen zijn zij de ouders van de tweeling Dirkje en Laurens. Alhoewel Floris zich verheugde op het full time thuis werken (immers, geen files en weg van het saaie kantoor) is voorgaande hem vies tegen gevallen. Floris ergert zich mateloos aan Judith, hierdoor ontstaat er dagelijks een ruzie. Daarnaast schreeuwt de tweeling constant om aandacht en tot overmaat van ramp is er de hond Gerrit die de gehele dag hard zit te blaffen. Floris heeft vorige week donderdag contact met ons opgenomen, hij trekt het niet meer goed thuis en gaf aan ons aan dat hij zijn huwelijk niet meer ziet zitten.

Uiteraard begrijpen wij dat de situatie van Floris enorm lastig voor hem is. Gezien het feit dat zijn huwelijk, voor de coronacrisis, geen scheurtjes vertoonde hebben wij hem tips gegeven om te bezien of Floris geen overhaaste beslissing neemt en zijn huwelijk nog te redden is. De tips die wij aan Floris hebben gegeven delen wij graag met jullie.

Tip 1 Blijf met elkaar praten

Veel relatietherapeuten zullen het beamen. Goede communicatie is één van de belangrijkste punten voor een goed huwelijk c.q. goede relatie. Voorgaande geldt niet alleen als jouw huwelijk danwel relatie goed verloopt maar ook als jouw huwelijk c.q. relatie scheuren vertoont en jij bijvoorbeeld bemerkt dat jouw gevoel voor de ander minder is geworden. Communiceer met jouw partner wat je dwars zit en wat je nodig hebt om hieraan te werken.  Probeer hierbij vanuit jouw eigen gevoel te praten, luister naar elkaar en vat samen wat de ander zegt, zo weet je dat je de ander goed hebt begrepen en wat de ander nodig heeft om tot verbetering te komen.

Tip 2 Gun elkaar vrijheid

Ook al zitten we nu in de tijd van een intelligente lockdown, voorgaande hoeft niet te betekenen dat je constant op elkaars lip hoeft te zitten. Gun elkaar privé tijd en vrijheid en maak hier afspraken over. Wordt het je allemaal even te veel, pak een boek,  ga een blokje om met de hond of volg een online sportklasje. Je zult zien dat je, je daarna weer meer van de ander kunt hebben.

Tip 3 Probeer positief te blijven

Het feit dat je meer op elkaars lip zit hoeft niet te betekenen dat je een vrijbrief hebt om vervelend en negatief tegen elkaar te gaan doen. Uit aan jouw partner waar je, je aan irriteert en los het op. Bedenk of jouw irritatiepunt een fixe ruzie waard is of dat je wellicht beter even op je lip kunt bijten. Onze boodschap is, laat de kleine dingen gaan, probeer positief te blijven denk aan de mooie momenten die je met elkaar hebt beleefd en maak niet overal een punt van.

Tip 4 maak geen ruzie in het bijzijn van de kinderen

Wonen er binnen jullie gezin kinderen? Hoe jong of oud ze ook zijn, maak geen ruzie in het bijzijn van de kinderen. Doe je best om de vrede te bewaren en de situatie zo goed als mogelijk voor de kinderen te houden. Kinderen pakken alles precies op, zo ook de kleinste en grootste ruzies. Voorkom dit dus!  

Tip 5 Blijf sterk

Bedenk dat aan al het negatieve een einde komt, aldus ook aan de intelligente lockdown. Maak er in deze tijd het beste van. Probeer elkaar zo af en toe te verrassen, bestel dat lekkere drie gangen diner uit jullie favoriete restaurant en maak er thuis een feestje van. Bedenk in ieder geval dat de situatie uiteindelijk weer wordt zoals het was waarbij je naast quality time met jouw partner c.q. relatie ook een eigen leven met vrienden, werk, sport etc. hebt.

Contact opnemen

Vertoonde jouw relatie c.q. huwelijk al scheuren voor de coronacrisis waardoor je nu naast de coronacrisis ook in een huwelijkscrisis c.q. relatiecrisis zit en zie je het niet langer zitten om jouw huwelijk danwel relatie voort te zetten en een kans te geven neem dan contact met ons op. Ook in deze tijd kunnen wij de gevolgen van de relatiebreuk danwel echtscheiding voor jou regelen. Zowel Maartje als Brenda zijn ervaren familierechtadvocaten die jou kunnen informeren naar jouw rechten en plichten en de weg die bewandeld moet worden om de gevolgen van de breuk zo goed mogelijk te regelen.

Ik ben het niet eens met een schriftelijke aanwijzing van de voogd wat nu?

By | Geen categorie

Vandaag heb ik een bespreking gehad met Olivier. Olivier is vier jaar geleden gescheiden van Anna. Tijdens het huwelijk zijn Scottie en Minke geboren. De kinderen wonen bij Olivier en hebben een contactregeling met hun moeder waarbij zij een keer in de veertien dagen van vrijdag na school tot maandag naar school bij de moeder zijn. Daarnaast verblijven de kinderen iedere woensdag bij hun moeder. Omdat de communicatie tussen Olivier en Anna zeer slecht is, is er ten tijde van de echtscheiding een ondertoezichtstelling opgelegd. De ondertoezichtstelling is verlengd tot oktober 2020. 

Olivier vertelde mij dat Scottie na het laatste omgangsmoment met moeder had aangegeven dat hij voor straf een pot sambal leeg heeft moeten eten. Daarnaast zou Scottie voor straf drie uur lang op het balkon van moeder zijn gezet. Olivier heeft voorgaande meteen bespreekbaar gemaakt met de voogd. Ook heeft Olivier aan de voogd aangegeven dat hij het op dit moment niet veilig vindt voor de kinderen indien de kinderen naar moeder gaan. De gezinsvoogd wilde hier echter niets van weten en heeft aan Olivier aangegeven dat de omgangsregeling gewoon haar doorgang moet vinden. Olivier heeft in dit kader niet geluisterd naar de voogd en houdt de kinderen vooralsnog thuis. 

Schriftelijke aanwijzing

Nu Olivier de kinderen tot op heden thuis laat heeft de voogd aan Olivier een schriftelijke aanwijzing gegeven. Door middel van een schriftelijke aanwijzing kan een ouder worden verplicht om een afspraak (bijvoorbeeld rondom de omgangsregeling) na te komen. Een ouder moet zich aan de schriftelijke aanwijzing houden.

Het niet eens zijn met de schriftelijke aanwijzing 

Olivier is het echter niet eens met de schriftelijke aanwijzing en heeft aan mij gevraagd wat hij nu het beste kan doen. Aan Olivier heb ik uitgelegd dat ik namens hem binnen twee weken nadat hij de schriftelijke aanwijzing heeft gekregen aan de kinderrechter kan verzoeken om een vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing. Voorgaande komt er op neer dat ik samen met Olivier een verzoek opstel met als doel om de aanwijzing te laten vervallen. De kinderrechter zal vervolgens bekijken of de beslissing van de voogd om tot een schriftelijke aanwijzing over te gaan voldoende zorgvuldig en gemotiveerd is geweest. Ook onderzoekt de kinderrechter of met alle betrokken belangen rekening is gehouden. 

De kinderrechter zal uiteindelijk beslissen of de schriftelijke aanwijzing geheel danwel gedeeltelijk komt te vervallen. 

Conclusie

Mocht jij het net zoals Olivier niet eens zijn met een schriftelijke aanwijzing dan is het goed om zo snel mogelijk (in ieder geval binnen twee weken nadat jij de schriftelijke aanwijzing hebt gekregen) contact op te nemen met een advocaat. Zowel Maartje als Brenda kunnen jou bijstaan indien jij je in een dergelijke vervelende situatie bevindt. Tijdens het gesprek zullen wij alle tijd nemen om naar jouw verhaal te luisteren en ondernemen wij direct actie voor jou.

Kun je de alimentatie wijzigen c.q. stopzetten tijdens Corona?

By | Geen categorie

Vorige week woensdag heeft Peter contact met mij opgenomen. Peter is de eigenaar van een leuk goedlopend restaurant dat gevestigd is in het Statenkwartier in Den Haag. Op 15 maart 2020 kreeg Peter de schrik van zijn leven. Om half zes in de avond hoorde Peter dat hij zijn restaurant (in verband met de Corona maatregelen) binnen een half uur moest sluiten. Inmiddels is het restaurant van Peter nu ruim twee weken gesloten. Ruim twee weken lang heeft Peter geen omzet gedraaid. Peter is aldus in grote onzekerheid omtrent zijn financiële situatie, voorgaande zorgt bij Peter voor slapeloze nachten. Hierbij speelt ook dat Peter niet alleen als ondernemer, maar ook als vader van Vlinder, financiële verplichten heeft. Immers, Peter is vier jaar geleden gescheiden van Eva. Peter en Eva zijn met behulp van een advocaat overeengekomen dat Peter iedere maand ten aanzien van de kinderalimentatie een bedrag van € 450,00 aan Eva moet voldoen. Nu Peter in verband met het Corona virus geen enkele euro meer omzet en het nog maar de vraag is of hij zijn restaurant kan blijven voortzetten is bij Peter de vraag gerezen of hij  kan stoppen met het betalen van de kinderalimentatie.

Stoppen met betalen van de alimentatie?

Aan Peter heb ik (hoewel het gebrek aan inkomen uiterst vervelend is) duidelijk gemaakt dat hij niet “zomaar” kan stoppen met het betalen van de alimentatie. Daarnaast kan Peter niet eigenhandig beslissen om een lager bedrag aan kinderalimentatie over te maken. Voorgaande kan alleen als er in onderling overleg (overleg tussen Peter en Eva) nieuwe afspraken over de alimentatie zijn gemaakt danwel als de rechter hier een beslissing over heeft genomen. Dus zelfs in het geval van Peter, waarbij hij op dit moment niet beschikt over enig inkomen, moet de alimentatieverplichting worden nagekomen.

Onderling overleg

Op mijn advies heeft Peter eerst geprobeerd om zelf in overleg te treden met Eva. Helaas is het Peter niet gelukt om samen in onderling overleg met Eva tot nieuwe afspraken te komen. Omdat de situatie van Peter schrijnend is heb ik namens Peter contact gelegd met Eva, waarna wij een gezamenlijk gesprek hebben gevoerd via facetime. Tijdens dit gesprek is het Eva duidelijk geworden hoe slecht en onzeker de financiële situatie van Peter op dit moment is. Eva leek zelfs, tot grote opluchting van Peter, veel begrip te hebben voor zijn situatie. In de zaak van Peter is afgesproken dat de kinderalimentatieverplichting (tot het moment dat er omtrent de financiële situatie van Peter meer duidelijkheid komt) tijdelijk met 2/3 wordt verlaagd.

Wijziging via de rechter

Indien het niet was gelukt om in onderling overleg tot afspraken te komen dan had ik in de zaak van Peter op zeer korte termijn een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend met als doel om de kinderalimentatie te verlagen danwel op nihil te laten stellen. Juist omdat rechters vaak pas een alimentatiebedrag verlagen vanaf de datum dat het verzoekschrift is ingediend is het van groot belang om het verzoekschrift zo snel mogelijk in te dienen en hier dus niet te lang mee te wachten.

Conclusie

Wij merken dat het voor iedereen op dit moment een moeilijke tijd is. Van ouders wordt veel gevraagd en de maatregelen die er zijn genomen veranderen wekelijks. Wij adviseren ouders van kinderen om vooral in deze tijd rekening met elkaar te houden. Wees redelijk naar elkaar en probeer tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan zijn wij er uiteraard voor jou. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze blog neem dan gerust contact met ons op. Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op: 070 205 49 55.

Nakoming van de omgangsregeling tijdens de uitbraak van het coronavirus

By | Geen categorie

Nu het coronavirus ook in Nederland is uitgebroken nemen de zorgen bij veel ouders toe. In dit kader belde Pim mij vrijdag op. Pim is al een langere tijd een cliënt van mij. Pim heeft een relatie gehad met Sara, inmiddels zijn zij een jaar uit elkaar. Pim en Sara zijn de ouders van Tessa. In samenspraak is er onder mijn begeleiding en onder de begeleiding van de advocaat van Sara een ouderschapsplan tot stand gekomen. In het ouderschapsplan staan diverse afspraken, onder andere afspraken rondom de omgangsregeling, ten behoeve van Tessa.

Afspraken over de omgangsregeling

Pim en Sara zijn met elkaar overeengekomen dat Tessa om de week van vrijdag tot maandag bij Pim verblijft. Daarnaast is Pim iedere woensdag met Tessa.

Sara heeft Pim afgelopen vrijdag laten weten dat zij geen uitvoering meer wenst te geven aan de omgangsregeling. Ondanks dat Tessa niet ziek is ziet Sara het niet zitten om Tessa bloot te stellen aan derden (waaronder aan Pim). Sara maakt zich extra veel zorgen over het welzijn van Tessa omdat Tessa last heeft van astma. Pim is het niet eens met de beslissing van Sara. Immers, Pim is van mening dat Tessa zoveel mogelijk gebaat is bij duidelijkheid en regelmaat. Pim heeft aan mij gevraagd wat hij nu het beste kan doen.

Nakoming van de omgangsregeling

Het uitgangspunt van onze wet is dat een kind en een ouder recht hebben op omgang met elkaar. In deze zaak heeft Sara niet het recht om een omgangsregeling te doorkruizen. Wat kan Pim nu het beste doen?

Nu het Pim zelf niet lukt om Sara er van te overtuigen dat de omgangsregeling weer moet worden nagekomen heb ik namens Pim contact opgenomen met de advocaat van Sara met als doel om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Gelukkig is het in de zaak van Pim gelukt om de omgangsregeling, in onderling overleg, weer tot stand te brengen. Pim heeft dit weekend dus gewoon contact met Tessa kunnen hebben. Ook hebben Pim en Sara met behulp van mij en de andere advocaat nadere afspraken gemaakt ten behoeve van de opvang van Tessa nu de scholen gesloten zijn.

Wat als Pim en Sara er in onderling overleg alsnog niet uit waren gekomen?

Indien het niet gelukt was om er samen in onderling overleg uit te komen dan had ik namens Pim een kort geding (een spoedprocedure) opgestart. Via het kortgeding had ik aan de rechter verzocht om Sara te verplichten om de bestaande omgangsregeling na te komen. De kortgeding zaken worden normaal gesproken zeer snel op zitting gepland.

De advocaat van Sara had in dat geval namens Sara een conclusie van antwoord (verweer) kunnen indienen en kunnen uitleggen waarom Sara van mening is dat er in dit geval geen uitvoering aan de omgangsregeling gegeven dient te worden.

De rechter zal alle standpunten meenemen en daarbij ook denken in het belang van Tessa. Indien de rechter had besloten dat Sara gehoor moet geven aan de omgangsregeling dan zal Sara hier naar moeten handelen.

Dwangmiddelen

In de wet zijn overigens verschillende middelen te vinden die ervoor zorgen dat jouw ex zich aan de omgangsregeling houdt. Echter hebben de meeste middelen (een dwangsom, lijfsdwang, wijziging van de hoofdverblijfplaats, hulp van de politie) niet alleen een impact op jouw ex, maar ook op de kinderen. Naar onze mening dient dat laatste ten alle tijden voorkomen te worden.

Conclusie

Wat is nu wijsheid? Wij adviseren altijd om eerst in alle redelijkheid met jouw ex te praten waar het kan, eventueel met onze hulp. Het is in het belang van de kinderen om er samen uit te komen. Mocht dit echter niet lukken dan kunnen wij een spoedprocedure starten waarbij wij de rechter zullen vragen om jouw ex te verplichten om tot nakoming van de omgangsregeling over te gaan.

NB: De namen die genoemd zijn in deze blog zijn fictief

Help mijn ex komt de omgangsregeling niet na, wat nu?!

By | Geen categorie

Vandaag heeft Sanne mijn hulp ingeroepen. Sanne vertelde mij dat zij een relatie heeft gehad met Chris. Uit deze relatie zijn de minderjarige Olivier en Annabel geboren. De relatie tussen Sanne en Chris is inmiddels vier jaar geleden beëindigd. Op het moment dat Sanne en Chris uit elkaar zijn gegaan hebben zij zich samen gewend tot één advocaat. Onder leiding van de advocaat hebben Sanne en Chris in onderling overleg diverse afspraken gemaakt over de kinderen. De afspraken die gemaakt zijn, zijn vastgelegd in een ouderschapsplan. Voor wat betreft het hoofdverblijf is tussen Chris en Sanne afgesproken dat de kinderen hun hoofdverblijf bij Chris zullen hebben. Voor wat betreft de omgangsregeling hebben Chris en Sanne afgesproken dat de kinderen iedere woensdag bij Sanne verblijven. Daarnaast verblijven de kinderen één keer in de twee weken van donderdag tot zondag bij Sanne.

De omgangsregeling liep goed tot het moment dat Sanne een nieuwe vriend kreeg. Uit het niets heeft Chris aan Sanne aangegeven dat hij het niet langer in het belang acht dat de kinderen contact hebben met Sanne. Sanne heeft er alles aangedaan om in gesprek te gaan met Chris, hetgeen niet is gelukt. Sanne zit nu met haar handen in het haar. Wat kan zij doen om het contact tussen haar en de kinderen te herstellen.

Recht op omgang

Iedere vader en moeder, of deze nu wel of niet is belast met het gezag, heeft recht op omgang met zijn danwel haar kind. De meeste ouders komen in onderling overleg een omgangsregeling overeen. Soms lukt dat niet en zal de rechter de knoop moeten doorhakken. Hoe ook, als er een omgangsregeling is overeengekomen danwel is vastgesteld door de rechter dan moet de andere ouder deze regeling nakomen. In de situatie van Sanne, heeft Chris eenzijdig besloten om de omgangsregeling niet langer na te komen. Sanne heeft mij gevraagd wat zij nu het beste kan doen. De tips die ik aan Sanne heb gegeven zal ik in deze blog bespreken.

Tip 1 nakoming vragen

In onderhavige kwestie heb ik Sanne geadviseerd om zo snel mogelijk in actie te komen door, bijvoorbeeld per e-mail, aan Chris kenbaar te maken dat zij het niet eens is met zijn beslissing (het stopzetten van de omgangsregeling) en dat zij aldus wenst dat de omgangsregeling weer wordt nagekomen.

Tip 2 voorkom dat de kinderen onderdeel worden van het conflict

Daarnaast heb ik Sanne geadviseerd om de kinderen buiten het geschil te houden. Naar mijn mening dient er ten alle tijden te worden voorkomen dat de kinderen getuige worden van een “ruzie” tussen hun ouders.

Tip 3 neem contact op met een familierecht advocaat  

Indien Chris, ondanks de e-mail van Sanne, blijft weigeren om de omgang tussen Sanne en de kinderen te hervatten en er aldus geen oplossing lijkt te komen dan is het raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met een familierecht advocaat.

In de situatie van Sanne zal de familierecht advocaat allereerst proberen om zelf in contact te komen met Chris. Voorts zal de advocaat onderzoeken of het mogelijk is om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan zal de advocaat juridische stappen ondernemen.

Zelf start ik in dergelijke situaties vaak een spoedprocedure (ook wel een kort geding genoemd) met als doel dat de omgangsregeling weer wordt nagekomen. Het voordeel van een spoedprocedure is dat deze vaak binnen vier tot zes weken op zitting staat waardoor het recht op omgang snel kan worden afgedwongen en de omgang aldus weer snel kan worden hervat. In veel zaken zie ik dat het partijen tijdens de zitting alsnog lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, waarna de bestaande omgangsregeling weer wordt hervat en wordt nagekomen. Mochten partijen er niet uitkomen dat ze de rechter altijd binnen twee weken een uitspraak doen.

Conclusie

Mocht je, net als Sanne, in een zelfde soort situatie terecht komen dan adviseer ik jou dus om eerst zelf in gesprek te gaan met de andere ouder om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan is het raadzaam om niet te lang te wachten en contact op te nemen met een advocaat die snel voor jou kan handelen. Nogmaals, wacht hier vooral niet te lang mee, immers indien je voor een langere periode geen omgang meer hebt met jouw kind dan veroorzaakt dat een afstand tussen jou en jouw kind. Voorgaande kan lijden tot ouderverstoting wat absoluut niet in het belang van jouw kind is.

Als er voor een langere periode geen omgang tussen jou en jouw kind is dan bestaat er, naast de ouderverstoting, ook het risico dat de omgang eerst langzaam opgebouwd moet worden voordat men weer terug kan gaan naar de oorspronkelijke overeengekomen omgangsregeling. Dit alles kan worden voorkomen door snel actie te ondernemen als de omgang is stop gezet .

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan gratis contact op met Maartje of Brenda. Wij staan jou graag te woord.

NB: de namen in deze blog zijn fictief.

Vanaf 2020 verkorting duur partneralimentatie!

By | Geen categorie

Jeroen en Renate hebben elkaar veertien jaar geleden leren kennen en zijn negen jaar geleden met elkaar getrouwd. Tijdens het huwelijk zijn de minderjarige Olivia (acht jaar) en Annabel (zes jaar) geboren. Hoewel Jeroen en Renate als ouders van hun mooie dochters genieten, zijn zij als liefdespartners uit elkaar gegroeid. Tot groot verdriet van Jeroen is Renate in contact gekomen met haar oude jeugdliefde en is tot over haar oren verliefd geraakt. Renate heeft inmiddels aan Jeroen laten weten dat zij het huwelijk met Jeroen wenst te beëindigen.

Vandaag is Jeroen bij mij op kantoor langs geweest. Ik heb aan Jeroen alle facetten van de echtscheiding uitgelegd. Ook heb ik Jeroen uitgelegd dat de wetgeving, ten aanzien van de partneralimentatie, met ingang van 1 januari 2020, zal gaan veranderen.

Wat houden de nieuwe regels in?

De belangrijkste verandering is dat de duur van de maximale partneralimentatie van twaalf jaar wordt verlaagd naar vijf jaar! Let op, op deze hoofdregel zijn drie belangrijke uitzonderingen.

Kinderen onder de twaalf jaar

Indien je wenst te scheiden maar jij en jouw partner wel ouders zijn van kinderen onder de twaalf jaar dan eindigt de partneralimentatie op het moment dat het jongste kind twaalf jaar oud is. Bij Jeroen en Renate is hun jongste kind zes jaar oud. Voorgaande betekent aldus dat de partneralimentatie een duur heeft van zes jaar.

Huwelijk is langer dan vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde is tien jaar jonger dan de AOW-leeftijd

Ben je langer dan vijftien jaar getrouwd en  ben je als alimentatiegerechtigde tien jaar jonger dan de AOW-leeftijd dan kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren.

Praktijkvoorbeeld: Henk (zeventig jaar en alimentatieplichtige) is twintig jaar gehuwd met Annemarie (vijftig jaar en alimentatiegerechtigde). Indien Henk en Annemarie gaan scheiden dan heeft Henk de plicht om voor maximaal tien jaar partneralimentatie aan Annemarie te betalen.

Lang huwelijk en geboren voor 1970

Indien je als alimentatiegerechtigde vijftig jaar of ouder bent en nog niet de leeftijd van 57 jaar hebt bereikt maar wel al 15 jaar of langer gehuwd bent op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend, dan heeft de alimentatiegerechtigde recht op partneralimentatie voor de duur van maximaal tien jaar.

Slot

Wij vinden het tot slot van belang om te vermelden dat de gewijzigde regeling enkel van toepassing zal zijn op alle verzoeken tot echtscheiding die vanaf 1 januari 2020 zullen worden ingediend. Voor alle verzoeken tot echtscheiding die voor 1 januari 2020 worden ingediend, geldt aldus nog de huidige regeling. Afhankelijk van jouw situatie kan het aldus raadzaam zijn om rekening te houden met de datum van het indienen van het verzoek tot echtscheiding.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen hebben over de huidige- of toekomstige wetgeving dan mag je altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten.

Mag ik zonder toestemming van mijn ex verhuizen?

By | Geen categorie

Mag ik zonder toestemming van mijn ex verhuizen?

Praktijkvoorbeeld

Vorige week werd ik gebeld door Lieke. Lieke is opgegroeid in het gezellige Maastricht. Voor de liefde is zij een aantal jaren geleden naar Den Haag verhuisd, waarna zij samen met Bas in het huwelijksbootje is gestapt. Tijdens het huwelijk zijn Lieke en Bas de ouders geworden van een tweeling. Helaas zijn Lieke en Bas vorig jaar van elkaar gescheiden. De kinderen wonen op dit moment bij Lieke en zijn iedere woensdag alsmede één keer in de veertien dagen van vrijdag tot maandag bij Bas.

Lieke vertelde mij dat het niet lukt om “haar plekje” te vinden in Den Haag. Zij mist haar familie en jeugdvriendinnen enorm. Daarbij heeft Lieke inmiddels een nieuwe vriend gekregen die woonachtig en werkzaam is in Maastricht. Lieke heeft aan mij aangegeven dat zij dolgraag met de tweeling terug zou willen verhuizen naar Maastricht. Kan dit zomaar?

Juridische grondslag

Nu de tweeling tijdens het huwelijk is geboren zijn Lieke en Bas beiden belast met het gezamenlijke gezag. Voorgaande houdt in dat als één van de ouders met een kind wil verhuizen, hij of zij de toestemming nodig heeft van de andere ouder. Lieke heeft haar wens op mijn advies voorgelegd aan Bram. Bram heeft aangegeven dat hij de verhuizing niet zit zitten. Immers, de verhuizing heeft tot gevolg dat hij veel minder contact zal hebben met de kinderen. Voorgaande is voor hem onacceptabel.

Lieke zit met haar handen in het haar, betekent dit dat zij voor altijd gebonden zal blijven aan Den Haag? Nee, nu Bram geen toestemming voor de verhuizing wenst te geven heeft Lieke de mogelijkheid om aan de rechter vervangende toestemming te vragen voor de verhuizing.

Vervangende toestemming

De rechter geeft de vervangende toestemming echter niet zomaar en zal bij haar beslissing om wel of geen toestemming te verlenen verschillende belangen tegen elkaar af wegen. De rechter houdt bij zijn beslissing in ieder geval rekening met de volgende criteria:

 • het recht en belang van de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om het leven opnieuw in te richten;
 • de noodzaak om te verhuizen;
 • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
 • de door de verhuizende ouder aangeboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige(n) en de andere ouder te verzachten of te compenseren;
 • de mate waarin ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
 • de rechten van de andere ouder en de minderjarige(n) op onverminderd contact met elkaar in vertrouwde omgeving;
 • de verdeling van de zorgtaken tussen de ouders en de continuïteit van de zorg;
 • de leeftijd van de minderjarig(n), de mening en de mate waarin deze geworteld zijn in de eigen omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen;
 • de extra kosten van de omgang na de verhuizing.

Op grond van bovengenoemde criteria zal de rechter in het geval van Lieke aldus onder andere bekijken hoezeer Bas bij de opvoeding van de tweeling betrokken is en hoeveel hij de kinderen op dit moment ziet. Zo zal de rechter eerder toestemming voor een verhuizing geven indien een vader weinig betrokken is bij de opvoeding.  Ook zal er worden gekeken naar de plannen die zijn gemaakt om de contactmomenten tussen Bas en de tweeling plaats te laten vinden. In dit kader is het van belang om te weten dat het contact tussen de andere ouder en het kind niet onredelijk gereduceerd mag worden door de verhuizing. Lieke zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat de tweeling een weekend in de veertien dagen alsmede tijdens alle schoolvakanties bij Bas zullen verblijven. Los van het voorgaande zal de rechter ook bekijken hoe de communicatie tussen Bas en Lieke is. De rechter zal bijvoorbeeld onderzoeken of Lieke en Bas in staat zijn om (ondanks de grote afstand) met elkaar in het belang van de tweeling belangrijke afspraken maken. Voorts zal de rechter onderzoeken of Lieke de verhuizing goed doordacht heeft en ook een noodzaak heeft om te verhuizen. Het kan hierbij bijvoorbeeld een groot verschil maken als Lieke al een nieuw huis en een nieuwe baan op het oog heeft. Tot slot speelt uiteraard ook de leeftijd van de kinderen een grote rol. Over het algemeen wordt gezegd dat jonge kinderen zich makkelijker kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving. Aan de andere kant kunnen oudere kinderen weer makkelijker zelfstandig heen en weer reizen tussen de ouders.

Het moge duidelijk zijn dat er geen eenduidig antwoord te geven is of een rechter wel of geen toestemming zal verlenen voor de verhuizing van Lieke. De beslissing van de rechter hangt af van de specifieke omstandigheden, waarbij de belangen van de kinderen niet het uit het oog worden verloren.

Verhuizen zonder toestemming

Mocht Lieke overigens besluiten om te verhuizen zonder toestemming dan staat Bas niet met lege handen. In dat geval is het voor Bas raadzaam om zo snel mogelijk een kortgeding procedure aanhangig te maken. In een kortgedingprocedure kan de rechter worden gevraagd om de vetrokken ouder te verplichten om met de kinderen terug te verhuizen.

Conclusie

Wil jij graag met de kinderen verhuizen maar geeft jouw ex geen toestemming? Of is jouw ex juist verhuisd zonder jouw toestemming en ben jij het daar niet mee eens? Wij kunnen jou in beide situaties helpen. Neem gerust contact met ons op voor een kosteloos adviesgesprek.

* De namen alsmede de casus in deze blog zijn fictief.