Stiefouderadoptie, wat zijn de mogelijkheden?

By | Geen categorie

Marieke en Floris zijn inmiddels 11 jaar samen. Marieke heeft een dochter, Josje, uit een eerdere relatie. Helaas is de vader van Josje volledig buiten beeld. Alhoewel Josje weet dat Floris niet haar biologische vader is ziet zij hem wel als “haar” vader.  Josje heeft diverse keren aangegeven dat zij graag zou zien dat de band die zij met Floris heeft (juridisch) geformaliseerd wordt. Aan mij werd de vraag voorgelegd of dit kan en zo ja op welke manier?

Stiefouderadoptie

Om de band tussen Floris en Josje te formaliseren kan de weg van de stiefouderadoptie bewandeld worden. Als Floris Josje wil adopteren dan dient er doormiddel van een advocaat een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de rechtbank.

Gevolgen

De stiefouderadoptie heeft tot gevolg dat Josje juridisch gezien familie wordt van Floris en zijn familie. Ook heeft de stiefouderadoptie tot gevolg dat de banden met de biologische vader ophouden te bestaan. De gevolgen van een stiefouderadoptie zijn dus zeer ingrijpend. Om deze reden stelt de wetgever strenge eisen aan de stiefouderadoptie procedure.

Kan iedere stiefouder een kind adopteren?

Het antwoord op deze vraag is nee. In de wet staat namelijk vermeld dat een verzoek tot stiefouderadoptie pas kan worden ingediend nadat de verzorgende ouder en de stiefouder gedurende een periode van minimaal drie jaar hebben samengewoond. Daarnaast moet de stiefouder het kind gedurende een jaar hebben verzorgd en opgevoed.

Uiteraard onderzoekt de rechter ook of een stiefouderadoptie in het belang van het kind is. Voorts toets de rechter of het kind in de toekomst niets meer van de andere ouder te verwachten heeft. Een stiefouderadoptie kan overigens alleen worden uitgesproken als de ouder waar het kind geen contact meer mee heeft niet is belast met het gezag over het kind.

Als een kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt dan moet het zelf overigens achter het adoptieverzoek staan. In dit soort situaties wordt het kind door de rechtbank uitgenodigd zodat zij zelf haar mening naar voren te brengen betreffende het adoptieverzoek.

Daarnaast is het van belang om te weten dat de andere niet verzorgende ouder (behoudens enkele uitzonderingen) moet instemmen met de stiefouderadoptie. De niet verzorgende ouder heeft overigens geen recht van instemming in het geval hij of zij de opvoeding van het kind heeft verwaarloosd of indien er sprake is geweest van misbruik. Voorts heeft de niet verzorgende ouder geen instemmingsrecht indien hij of zij nauwelijks in gezinsverband met het kind heeft samengeleefd.

Meer informatie?

Zowel Maartje als Brenda hebben met succes veel stiefouderadoptiezaken in behandeling genomen. Mocht je na het lezen van deze blog meer informatie willen over een stiefouderadoptie dan ben je ten alle tijden welkom voor een vrijblijvende afspraak bij ons op kantoor.

 

Zwanger na een onenightstand? Wat zijn de plichten van de verwekker?

By | Geen categorie

 

Je bent 38 en vrijgezel. Tijdens een avond stappen leer je Jelle kennen. Je hebt een klik met Jelle en je gaat samen met hem mee naar huis. Van het een komt het ander en jullie belanden met elkaar in bed. Tot je grote schrik ontdek je twee maanden later dat je zwanger bent. Uiteraard ben je geschrokken echter besluit je om het kind te houden. Ondanks dat je geen contact meer hebt met Jelle besluit je hem toch te bellen en te informeren. Jelle reageert boos! Volgens hem is hij er door jou ingeluisd. Hij wil niets met jou danwel met het toekomstige kindje te maken hebben. In september wordt jouw kindje geboren, een kerngezonde zoon. Je merkt echter dat je het niet breed hebt en eigenlijk maar moeilijk rond kan komen. Je vraagt je af of Jelle verantwoordelijk gehouden kan worden voor een deel van de kosten van de verzorging en opvoeding van jullie kind (de kinderalimentatie).

Veel van mijn cliënten denken dat een man pas kinderalimentatie hoeft te betalen op het moment dat hij het kind heeft erkend. Dit is onjuist en klopt dus niet! In de wet is bepaald dat de verwekker van een kind een alimentatieverplichting heeft.

Wie is aan te merken als de verwekker?

Een verwekker is een man die samen met de moeder het kind op natuurlijke wijze heeft laten ontstaan. Voorgaande kan gebeurd zijn binnen een lange relatie maar dus ook tijdens een onenightstand. Nu Jelle de verwekker is van het kind is hij dus ook alimentatieplichtig.

 Wat als Jelle, in deze kwestie, ontkent dat hij geslachtsgemeenschap heeft gehad met de moeder?

In dat geval kan een DNA-onderzoek meer duidelijkheid geven. Als Jelle ontkent dat hij met jou geslachtsgemeenschap heeft gehad dan kan de rechter bepalen dat er een DNA-onderzoek nodig is. Mocht de Jelle niet aan een DNA-onderzoek willen meewerken dan zal de rechter “daar het gevolg aan verbinden dat hij in die zaak goed acht”. In de praktijk zie je dan vaak dat de “weigerachtige” man als verwekker wordt aangemerkt. Jelle kan in dit geval dus niet aan zijn onderhoudsplicht ontkomen indien hij een DNA-onderzoek frustreert.

 In welke gevallen hoeft een verwekker geen kinderalimentatie te betalen?

Het is van belang om te weten dat een verwekker (in beginsel) geen kinderalimentatie hoeft te betalen als een kind naast de moeder al een tweede juridische ouder heeft (mocht jij bijvoorbeeld inmiddels  een nieuwe vriend hebben en mocht jouw vriend jouw kind hebben erkend dan vervalt daarmee de onderhoudsplicht van Jelle, tenzij de erkenner niet in staat is om in het levensonderhoud van het kind te voorzien).

Spermadonoren

Voor spermadonors gelden overigens andere regels. Een donor doneert zijn zaad en is zelf niet “aanwezig” bij de verwekking van het kind. Hierdoor wordt een donor in de wet niet aangemerkt als verwekker en heeft hij dus geen onderhoudsplicht. Om discussies te voorkomen raden wij overigens altijd aan om een donorovereenkomst op te stellen.

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen. Neem dan gerust contact met ons op.

Help mijn ex weigert zijn toestemming te geven voor de aanvraag van een paspoort. Wat nu?

By | Geen categorie

De zomervakantie is alweer enkele weken voorbij. Inmiddels staat de herfstvakantie alweer voor de deur. Je bent van plan om in de herfstvakantie samen met je dochter na te zomeren in Ibiza. Tot je grote schrik ben je er zojuist achter gekomen dat het paspoort van jouw dochter niet meer geldig is. Wat nu?

Als je voor je kind een paspoort wenst aan te aanvragen dan kun je een afspraak maken bij de gemeente. Let er wel op dat je voor de aanvraag van een paspoort toestemming nodig hebt van de andere ouder, indien deze ouder ook is belast met het gezamenlijke gezag. Voorgaande geldt overigens ook voor de aanvraag van een ID-bewijs voor minderjarige kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt.

Dat jullie beiden als gezaghebbende ouders akkoord gaan met het aanvragen van een paspoort dient te blijken uit een door jullie beiden ingevuld en hiervoor bestemd ondertekend formulier. Ook moeten jullie beiden bij de aanvraag van het paspoort van jullie kind jullie eigen paspoort danwel identiteitsbewijs tonen.

Bij ouders die uit elkaar zijn zien wij het helaas nog weleens voorkomen dat de “andere” ouder weigert om zijn/haar toestemming te verlenen. Wat kun je hiertegen doen?

Vervangende toestemming

Mocht jouw ex-partner geen toestemming geven voor de aanvraag van een paspoort danwel voor de aanvraag van een identiteitsbewijs dan kun je aan de rechter vragen om de toestemming van de weigerachtige ouder te vervangen door een rechterlijke uitspraak. De uitspraak van de rechter vervangt in dat geval de toestemming van de andere ouder.

Een dergelijk verzoek kun je enkel en alleen indienen met behulp van een advocaat. In de meeste gevallen zal er ook een mondelinge behandeling worden bepaald waarbij de rechter goed luistert naar de standpunten van beide partijen. Vervolgens zal de rechtbank een uitspraak doen die hij het meeste in het belang van het kind acht.

Vaak nemen procedures bij de rechtbank enige tijd in beslag. Mocht er een spoedeisend belang zijn (je gaat bijvoorbeeld binnenkort met vakantie en het huidige paspoort is niet meer geldig) dan kan er een spoedprocedure bij de rechtbank worden opgestart. Mocht jouw ex weigeren om zijn toestemming te verlenen voor de aanvraag van een nieuw paspoort dan helpen wij jou graag verder. De advocaten van Van Haeften & Braat advocaten staan geregeld ouders bij in bovengenoemde procedures en kunnen jou dan ook goed informeren adviseren en indien nodig snel een procedure aanhangig maken bij de rechtbank.

 

Vernietiging van de erkenning

By | Geen categorie

Voor een vrouw is het altijd zeker dat zij de moeder van het kind is dat uit haar geboren wordt. Voor een man is dat echter anders, voor hem is het een kwestie van vertrouwen dat hij ook daadwerkelijk de vader is. Zoals in een eerdere blog door ons is geschreven moeten een ongehuwde vader een kind eerst erkennen wil hij naast de biologische vader ook de juridische vader worden.

Stel je voor dat je er als man achter komt dat je niet de biologische vader bent van het kind dat je eerder wel hebt erkend. Kun je als vader  in een dergelijk geval de eerdere erkenning nog vernietigen en zo ja onder welke voorwaarden dient dat dan te gebeuren? Op deze vragen ga ik een antwoord geven in deze blog.

Voorwaarden

De erkenning kan alleen worden vernietigd indien de erkenner niet de biologische vader is van het kind. Of een erkenner wel of niet de biologische vader is kan worden vastgesteld door middel van een DNA onderzoek.

Een verzoek om een erkenning te kunnen vernietigen kan worden ingediend door zowel de vader, de moeder als het kind zelf. Voor iedere verzoeker gelden andere voorwaarden. In deze blog ga ik ervan uit de erkenner de persoon is die de erkenning wil vernietigen.

De erkenner kan alleen een erkenning vernietigen als de erkenner het kind ten tijde van de erkenning onder invloed van een wilsgebrek heeft erkend. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan de situatie waarbij de erkenning tot stand is gekomen doormiddel van een bedreiging, door dwaling, bedrog of in geval van minderjarigheid door misbruik van omstandigheden.

In de praktijk komt het nog weleens voor dat een erkenner door de moeder in de waan is gebracht dat hij de biologische vader is waardoor de man in kwestie het kind heeft erkend. In een dergelijk geval kan de erkenner dus om een vernietiging van de erkenning verzoeken. Het is belangrijk om te weten dat het verzoek tot vernietiging van de erkenning binnen één jaar (nadat de erkenner het bedrog of de dwaling heeft ontdekt) moet zijn ingediend bij derechtbank.

 Gevolgen

Als de erkenning is vernietigd dan heeft dat tot gevolg dat de situatie zoals die was voor de erkenning weer terugkeert. In de praktijk betekent dit dat een kind bijvoorbeeld niet langer erfgenaam van de erkenner is. Ook is de erkenner niet langer alimentatieplichtig.

Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben of zelf hulp nodig hebben bij de vernietiging van de erkenning dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

Ouderschapsplan APK

By | Geen categorie

Als je als ouders uit elkaar gaat brengt dat niet alleen voor jullie maar ook voor de kinderen veel veranderingen met zich mee. Indien jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan dan is het van belang om te weten dat je, in principe, verplicht bent om samen een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Je kunt hierbij onder andere denken aan de volgende onderwerpen:

 • hoe gaat de contactregeling eruit zien;
 • wat wordt de hoogte van de kinderalimentatie;
 • waar gaan de kinderen wonen;
 • hoe gaan jullie als ouders elkaar informeren en raadplegen bij belangrijke zaken rondom de kinderen, etc.

Een ouderschapsplan is geen statisch document waar – als het eenmaal is opgesteld – nooit meer naar hoeft te worden gekeken. Immers, kinderen worden ouder, gezinssituaties veranderen, inkomens kunnen wijzigen etc. Wij geven jullie daarom als tip mee om minimaal één keer per jaar met elkaar om de tafel te gaan om te bezien of de afspraken in het ouderschapsplan nog wel passen bij jullie situatie. Voorgaande voorkomt spanningen en irritaties tussen jullie beiden en geeft rust bij de kinderen.

Vind je het lastig om samen het ouderschapsplan te bespreken dan kan het een uitkomst bieden om dit gesprek te laten begeleiden door een familierechtadvocaat.

Van Haeften & Braat Advocaten biedt de mogelijkheid voor een zo genoemd ‘Ouderschapsplan APK’. Bij een ouderschapsplan APK gaan wij met elkaar om tafel en nemen het plan door. Wij bekijken of de toen gemaakte afspraken nog steeds bij jullie huidige situatie passen. Is de hoogte van de kinderalimentatie bijvoorbeeld nog in overeenstemming met jullie financiële situatie en hoe verloopt de contactregeling? Ook onderzoeken wij wat jullie beiden nodig hebben om ervoor te zorgen dat iedereen zich weer kan vinden in de afspraken. Vaak blijkt dat één a twee gesprekken voldoende zijn om er voor te zorgen dat jullie weer op een lijn zitten, waarna het ouderschapsplan waar nodig aangepast kan worden en aldus optimaal blijft aansluiten bij de realiteit en eventueel ontstane spanningen tussen jullie beiden wegneemt.

Ongehuwde ouders opgelet…

By | Geen categorie

In onze praktijk zien wij vaak dat er kinderen worden geboren binnen een gezin waarbij de ouders niet met elkaar gehuwd zijn. Het is voor ongehuwde ouders van belang om te weten dat de wet een onderscheid maakt tussen ouders die wel en die niet met elkaar gehuwd zijn. Voldoende reden voor ons om hier een blog over te schrijven en de verschillen onder de aandacht te brengen.

Ouders zijn gehuwd

De ouders van een kind zijn automatisch beiden de juridische ouder van een kind als het kind binnen een huwelijk wordt geboren. Ook hebben zij automatisch het gezamenlijk gezag over het kind. Zij hoeven hier dus niets voor te regelen.

Voorgaande is anders als het kind geboren wordt binnen een gezin van ongehuwde ouders.

Ongehuwde ouders

Erkenning

Als een kind buiten een huwelijk wordt geboren dan moet het kind door de vader worden erkend. Alleen op deze manier zal er een juridische band tussen de vader en het kind ontstaan. Een kind kan zowel voor de geboorte als na de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand worden erkend.

Zonder toestemming van de moeder kan een vader zijn kind niet erkennen. Weigert de moeder haar toestemming voor de erkenning te verlenen dan kun je als vader de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming zodat jij alsnog jouw kind kan erkennen. Dit verzoek kan alleen door middel van een advocaat worden ingediend.

Gezag

Kinderen staan onder het gezag van hun ouder(s). De ouder die belast is met het gezag is bevoegd om de belangrijke beslissingen over het kind te nemen. Je kunt hierbij denken aan medische beslissingen, maar ook het aanvragen van een paspoort of de schoolkeuze valt hieronder. Voorts bepaalt de met het gezag belaste ouder waar een kind woont. Zoals in het tweede kopje van deze blog is aangegeven zijn gehuwde ouders automatisch belast met het gezamenlijk gezag over hun kind. Ouders die beiden belast zijn met het gezag, moeten dus samen de belangrijke beslissingen over het kind nemen.

Wat veel mensen echter niet weten is dat de ongehuwde vader na de erkenning niet meteen automatisch belast is met het ouderlijk gezag over het kind. Het gezamenlijk gezag kun je zelf zeer eenvoudig en kosteloos bij de rechtbank aanvragen. Als vader heb je echter wel de toestemming van de moeder nodig. Dit laatste kan nog wel eens lastig zijn indien de relatie is verbroken.

Krijg je als vader geen toestemming van de moeder om het gezamenlijk gezag uit te oefenen dan kun je door middel van een advocaat de rechtbank verzoeken om te worden belast met het gezamenlijk ouderlijk gezag over jouw kind.

In onze praktijk zien wij helaas vaak dat vaders er pas na een relatiebreuk achter komen  dat zij niet zijn belast met het gezag over hun kind. Voorgaande kan vergaande gevolgen hebben. De moeder kan namelijk zonder toestemming van de vader verhuizen met het kind. Zij mag alle belangrijke beslissingen zelf nemen. Ook kan zij de vader op deze manier eenvoudig buiten spel zetten.

Mocht jouw relatie zijn verbroken en ben jij erachter gekomen dat je niet belast bent met het ouderlijk gezag en weigert de moeder van jullie kind hier toestemming voor te geven neem dan contact met ons op zodat wij jou kunnen helpen.

Het berekenen van kinderalimentatie in vijf stappen

By | Geen categorie

In onze praktijk merken wij dat de kinderalimentatie veel emoties en vragen oproept. Vaak vragen mensen zich af hoe het kan dat dat zij veel meer moeten betalen dan bijvoorbeeld een collega of juist veel minder ontvangen dan de buurvrouw. In deze blog zullen wij in vijf stappen uitleggen hoe de kinderalimentatie wordt berekend.

Stap 1 Het vaststellen van de behoefte

Om de kinderalimentatie op de juiste manier te berekenen zullen wij eerst moeten bekijken wat de maandelijkse kosten zijn voor het levensonderhoud van jullie kind. Dit wordt ook wel de behoefte genoemd. De behoefte wil dus zeggen: dat wat een kind gemiddeld per maand kost.

De behoefte wordt bepaald aan de hand van:

 • het netto besteedbaar gezinsinkomen ten tijde van jullie huwelijk / samenleving;
 • het aantal kinderen binnen jullie gezin;
 • de leeftijd van jullie kinderen.

De behoefte is het uitgangspunt voor de verdere berekening van de kinderalimentatie.

Stap 2 Het vaststellen van de draagkracht

Nadat de behoefte van jullie kind is berekend, zullen wij moeten bekijken welk aandeel ieder van jullie in die behoefte dient te voldoen. Immers, jullie zijn als ouders samen verantwoordelijk om in de behoefte van jullie kind te voorzien.  Om jullie aandeel te berekenen zal eerst jullie draagkracht moeten worden berekend. De draagkracht wil zeggen, hoeveel geld heeft een ouder om aan zijn of haar kinderen te besteden.

Voor de berekening van de draagkracht kijken wij naar het netto besteedbaar maandinkomen van ieder van jullie afzonderlijk.

Bij de berekening van het netto besteedbaar inkomen wordt rekening gehouden met het maandelijkse loon, maar ook met de vakantietoeslag, overwerk, eventuele eindejaarsuitkering, bonussen etc. Ook wordt er rekening gehouden met bepaalde fiscale tegemoetkomingen en het kindgebondenbudget.

Naast het netto besteedbaar inkomen wordt er ook gekeken naar het bedrag dat jullie zelf nodig hebben om van te leven (de kosten van het eigen levensonderhoud). Hierbij wordt niet uitgegaan van de feitelijke kosten maar van de volgende (forfaitaire) bedragen:

 • een woonlast ter hoogte van 30% van het netto inkomen;
 • een bedrag van € 920,- per maand voor de kosten van levensonderhoud;

Van het netto besteedbaar inkomen, verminderd met de hiervoor genoemde forfaitaire bedragen, is 70% beschikbaar als draagkracht.

Stap 3 het vaststellen van het aandeel van de ouders in de behoefte van het kind

Als jullie als ouders samen genoeg draagkracht hebben om in de behoefte van jullie kind te voorzien dan zullen jullie naar evenredigheid van jullie draagkracht een bedrag moeten bijdragen in de kosten van jullie kind (de behoefte).

Let op: Als jullie samen te weinig draagkracht hebben om in de behoefte van jullie kind te voorzien dan valt er niets naar evenredigheid te verdelen. Jullie volledige draagkracht zal dan volledig naar jullie kind gaan.

Stap 4 De invloed van de omgangsregeling op de kinderalimentatie

We zijn er nu nog niet. Er zal ook rekening gehouden moeten worden met de zorgregeling (ook wel de omgangsregeling genoemd). In de meeste gevallen zal de kinderalimentatie betaald worden aan de ouder waar de kinderen het hoofdverblijf hebben. De andere ouder zorgt echter vaak zelf ook een aantal dagen per week voor de kinderen en ontvangt daarvoor een zorgkorting. De hoogte van de zorgkorting is afhankelijk van het aantal omgangsdagen.

De zorgkorting bedraagt een bepaald percentage over de behoefte. Hoe meer omgangsdagen hoe hoger het percentage van de zorgkorting. In de regel wordt uitgegaan van de volgende percentages:

 • 5% bij gedeelde zorg gedurende minder dan 1 dag per week;
 • 15% bij gedeelde zorg op gemiddeld 1 dag per week;
 • 25% bij gedeelde zorg op gemiddeld 2 dagen per week;
 • 35% bij gedeelde zorg op gemiddeld 3 dagen per week.

Stap 5 het vaststellen van de kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie wordt uiteindelijk dus bepaald door de zorgkorting in mindering te brengen op het in stap 3 becijferde bedrag.

Wat kan Van Haeften & Braat Advocaten voor u betekenen?

Hoewel het vaststellen van kinderalimentatie deels uitgaat van forfaitaire bedragen en uitgaat van een vaste formule, blijft het maken van een goede kinderalimentatieberekening maatwerk. Het vaststellen van het inkomen van ondernemers of mensen met sterk wisselende inkomsten kan lastig zijn. Ook van invloed op de kinderalimentatie kunnen zijn: nieuwe relaties, schulden, dubbele woonlasten.

Van Haeften & Braat Advocaten heeft veel ervaring met het berekenen van kinderalimentatie. Daarnaast is Maartje Braat lid geweest van de kennisgroep alimentatie van het Gerechtshof Den Haag en heeft zij een goed inzicht hoe rechters tegen dit soort zaken aankijken. Heeft u een vraag over kinderalimentatie, dan kunt u bij ons altijd terecht voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Gratis spreekuur bij kenniscentrum Kind en Scheiding

By | Geen categorie

In het nieuwe jaar zullen wij om de week aanwezig zijn bij de spreekuren van het Kenniscentrum Kind en Scheiding op de woensdagochtend tussen 9.00-11.00 uur. Ons eerste spreekuur zal plaatsvinden op woensdag 10 januari 2018.

Tijdens het spreekuur van het Kenniscentrum Kind en Scheiding kunnen ouders, kinderen en professionals voor antwoorden op vragen terecht op de Albertus de Oudelaan 1 in Voorburg.

Check de website van het Kenniscentrum Kind en Scheiding voor de meest actuele informatie over de spreekuren.

 

Betaalt of ontvangt u alimentatie? Let dan goed op!

By | Geen categorie

Ieder jaar worden de kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast met een percentage (ook wel indexering van de alimentatie genoemd). De aanpassing geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Het maakt daarbij niet uit of de alimentatie door de rechtbank is vastgelegd of in onderling overleg is overeengekomen. Dit jaar is het indexeringspercentage voor 2018 vastgesteld op 1,5% en gaat per 1 januari in.

Waarom wordt het alimentatiebedrag geïndexeerd?

In beginsel worden jouw vaste lasten (woonlasten, zorgkosten etc.) ieder jaar duurder waardoor jouw loon gewoonlijk jaarlijks stijgt. Om deze reden worden ook de hoogte van de kinderalimentatie en de partneralimentatie ieder jaar verhoogd. De alimentatie stijgt dus mee met de stijging van het loon.

Wordt het alimentatiebedrag automatisch geïndexeerd?

Van belang is om te weten dat de indexering niet automatisch gaat en je er ook geen bericht over ontvangt. Het is zowel aan de persoon die de alimentatie moet betalen (de alimentatieplichtige) als aan de persoon die de alimentatie ontvangt (de alimentatiegerechtigde) om dit goed in de gaten te houden.

Hoe bereken je de indexatie?

De website van het LBIO https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/ biedt een handige rekentool waardoor je de geïndexeerde alimentatie vrij eenvoudig kunt uitrekenen.

De betaling van de indexering blijft uit wat nu?

Omdat veel mensen niet op de hoogte zijn van de wettelijke indexering merk ik in mijn praktijk dat de alimentatieplichtige de indexering van de alimentatie niet altijd betaalt. In deze gevallen is het raadzaam om de alimentatieplichtige te vragen of hij/zij de indexering alsnog voldoet. Mocht de alimentatieplichtige dit nalaten dan kan de alimentatiegerechtigde, het te weinig betaalde, tot vijf jaar terugvorderen.

Soms kan het zijn dat de alimentatieplichtige de alimentatie niet meer kan voldoen. In deze gevallen kan worden bekeken of er omstandigheden zijn waardoor de hoogte van de alimentatie gewijzigd kan worden. Meer hierover in één van onze volgende blogs.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of een vrijblijvende en gratis afspraak maken met één van onze advocaten neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

 

Nog geen 18 en zwanger wat nu?

By | Geen categorie

Als je als tienermoeder in verwachting bent dan komt er veel op je af. Om ervoor te zorgen dat jij en jouw kind het zo goed mogelijk hebben is het belangrijk om te weten dat er naast de dagelijkse verzorging ook juridisch een aantal zaken goed geregeld moeten worden. In deze blog leg ik uit waar je als tienermoeder (juridisch gezien) goed op moet letten.

Ouderlijk gezag

Als een kind geboren wordt dan krijgt een moeder (die ouder is dan 18 jaar) automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Het ouderlijk gezag betekent dat je de plicht en het recht hebt om jouw kind op te voeden en te verzorgen. Voor een tienermoeder is dit anders. Immers, als tienermoeder sta je nog onder het gezag van jouw eigen ouders, om deze reden mag je niet zelf het gezag over jouw kind uitoefenen.

Verzoek tot een meerderjarigheidsverklaring

Wil je als tienermoeder toch het gezag over jouw kind uitoefenen dan kun je, met behulp van een advocaat, de kinderrechter verzoeken om een meerderjarigheidsverklaring. Een dergelijk verzoek kan al voor de bevalling ingediend worden. Een verzoek tot meerderjarigheidsverklaring wordt alleen toegewezen als een minderjarige moeder ten tijde van de bevalling de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Ook moet het verzoek in het belang van moeder en kind zijn. De rechter kijkt bijvoorbeeld of je steun krijgt uit jouw omgeving en of je in staat bent om jouw kind te verzorgen en op te voeden.

Het kan zijn dat je het prettiger vindt als iemand anders het gezag of de voogdij over jouw kind gaat uitoefenen. Dit kan bijvoorbeeld jouw eigen moeder, vader, opa of oma zijn. Ook dit verzoek kun je met behulp van een advocaat bij de rechtbank indienen. De rechtbank zal beoordelen of een dergelijk verzoek in het belang van het kind is.

Hulp aan tienermoeders

Ben jij een tienermoeder en wil je de rechtbank verzoeken om jou meerderjarig te verklaren dan kunnen wij jou helpen. Ook kunnen wij jou helpen als je liever wilt dat iemand anders het gezag/voogdij over jouw kind gaat uitoefenen. Graag nodigen wij jou uit voor een gratis kennismaking bij ons op kantoor om te bekijken of wij jou verder kunnen helpen.