Help mijn ex komt de omgangsregeling niet na, wat nu?!

By | Geen categorie

Vandaag heeft Sanne mijn hulp ingeroepen. Sanne vertelde mij dat zij een relatie heeft gehad met Chris. Uit deze relatie zijn de minderjarige Olivier en Annabel geboren. De relatie tussen Sanne en Chris is inmiddels vier jaar geleden beëindigd. Op het moment dat Sanne en Chris uit elkaar zijn gegaan hebben zij zich samen gewend tot één advocaat. Onder leiding van de advocaat hebben Sanne en Chris in onderling overleg diverse afspraken gemaakt over de kinderen. De afspraken die gemaakt zijn, zijn vastgelegd in een ouderschapsplan. Voor wat betreft het hoofdverblijf is tussen Chris en Sanne afgesproken dat de kinderen hun hoofdverblijf bij Chris zullen hebben. Voor wat betreft de omgangsregeling hebben Chris en Sanne afgesproken dat de kinderen iedere woensdag bij Sanne verblijven. Daarnaast verblijven de kinderen één keer in de twee weken van donderdag tot zondag bij Sanne.

De omgangsregeling liep goed tot het moment dat Sanne een nieuwe vriend kreeg. Uit het niets heeft Chris aan Sanne aangegeven dat hij het niet langer in het belang acht dat de kinderen contact hebben met Sanne. Sanne heeft er alles aangedaan om in gesprek te gaan met Chris, hetgeen niet is gelukt. Sanne zit nu met haar handen in het haar. Wat kan zij doen om het contact tussen haar en de kinderen te herstellen.

Recht op omgang

Iedere vader en moeder, of deze nu wel of niet is belast met het gezag, heeft recht op omgang met zijn danwel haar kind. De meeste ouders komen in onderling overleg een omgangsregeling overeen. Soms lukt dat niet en zal de rechter de knoop moeten doorhakken. Hoe ook, als er een omgangsregeling is overeengekomen danwel is vastgesteld door de rechter dan moet de andere ouder deze regeling nakomen. In de situatie van Sanne, heeft Chris eenzijdig besloten om de omgangsregeling niet langer na te komen. Sanne heeft mij gevraagd wat zij nu het beste kan doen. De tips die ik aan Sanne heb gegeven zal ik in deze blog bespreken.

Tip 1 nakoming vragen

In onderhavige kwestie heb ik Sanne geadviseerd om zo snel mogelijk in actie te komen door, bijvoorbeeld per e-mail, aan Chris kenbaar te maken dat zij het niet eens is met zijn beslissing (het stopzetten van de omgangsregeling) en dat zij aldus wenst dat de omgangsregeling weer wordt nagekomen.

Tip 2 voorkom dat de kinderen onderdeel worden van het conflict

Daarnaast heb ik Sanne geadviseerd om de kinderen buiten het geschil te houden. Naar mijn mening dient er ten alle tijden te worden voorkomen dat de kinderen getuige worden van een “ruzie” tussen hun ouders.

Tip 3 neem contact op met een familierecht advocaat  

Indien Chris, ondanks de e-mail van Sanne, blijft weigeren om de omgang tussen Sanne en de kinderen te hervatten en er aldus geen oplossing lijkt te komen dan is het raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met een familierecht advocaat.

In de situatie van Sanne zal de familierecht advocaat allereerst proberen om zelf in contact te komen met Chris. Voorts zal de advocaat onderzoeken of het mogelijk is om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan zal de advocaat juridische stappen ondernemen.

Zelf start ik in dergelijke situaties vaak een spoedprocedure (ook wel een kort geding genoemd) met als doel dat de omgangsregeling weer wordt nagekomen. Het voordeel van een spoedprocedure is dat deze vaak binnen vier tot zes weken op zitting staat waardoor het recht op omgang snel kan worden afgedwongen en de omgang aldus weer snel kan worden hervat. In veel zaken zie ik dat het partijen tijdens de zitting alsnog lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, waarna de bestaande omgangsregeling weer wordt hervat en wordt nagekomen. Mochten partijen er niet uitkomen dat ze de rechter altijd binnen twee weken een uitspraak doen.

Conclusie

Mocht je, net als Sanne, in een zelfde soort situatie terecht komen dan adviseer ik jou dus om eerst zelf in gesprek te gaan met de andere ouder om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan is het raadzaam om niet te lang te wachten en contact op te nemen met een advocaat die snel voor jou kan handelen. Nogmaals, wacht hier vooral niet te lang mee, immers indien je voor een langere periode geen omgang meer hebt met jouw kind dan veroorzaakt dat een afstand tussen jou en jouw kind. Voorgaande kan lijden tot ouderverstoting wat absoluut niet in het belang van jouw kind is.

Als er voor een langere periode geen omgang tussen jou en jouw kind is dan bestaat er, naast de ouderverstoting, ook het risico dat de omgang eerst langzaam opgebouwd moet worden voordat men weer terug kan gaan naar de oorspronkelijke overeengekomen omgangsregeling. Dit alles kan worden voorkomen door snel actie te ondernemen als de omgang is stop gezet .

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan gratis contact op met Maartje of Brenda. Wij staan jou graag te woord.

NB: de namen in deze blog zijn fictief.

Vanaf 2020 verkorting duur partneralimentatie!

By | Geen categorie

Jeroen en Renate hebben elkaar veertien jaar geleden leren kennen en zijn negen jaar geleden met elkaar getrouwd. Tijdens het huwelijk zijn de minderjarige Olivia (acht jaar) en Annabel (zes jaar) geboren. Hoewel Jeroen en Renate als ouders van hun mooie dochters genieten, zijn zij als liefdespartners uit elkaar gegroeid. Tot groot verdriet van Jeroen is Renate in contact gekomen met haar oude jeugdliefde en is tot over haar oren verliefd geraakt. Renate heeft inmiddels aan Jeroen laten weten dat zij het huwelijk met Jeroen wenst te beëindigen.

Vandaag is Jeroen bij mij op kantoor langs geweest. Ik heb aan Jeroen alle facetten van de echtscheiding uitgelegd. Ook heb ik Jeroen uitgelegd dat de wetgeving, ten aanzien van de partneralimentatie, met ingang van 1 januari 2020, zal gaan veranderen.

Wat houden de nieuwe regels in?

De belangrijkste verandering is dat de duur van de maximale partneralimentatie van twaalf jaar wordt verlaagd naar vijf jaar! Let op, op deze hoofdregel zijn drie belangrijke uitzonderingen.

Kinderen onder de twaalf jaar

Indien je wenst te scheiden maar jij en jouw partner wel ouders zijn van kinderen onder de twaalf jaar dan eindigt de partneralimentatie op het moment dat het jongste kind twaalf jaar oud is. Bij Jeroen en Renate is hun jongste kind zes jaar oud. Voorgaande betekent aldus dat de partneralimentatie een duur heeft van zes jaar.

Huwelijk is langer dan vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde is tien jaar jonger dan de AOW-leeftijd

Ben je langer dan vijftien jaar getrouwd en  ben je als alimentatiegerechtigde tien jaar jonger dan de AOW-leeftijd dan kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren.

Praktijkvoorbeeld: Henk (zeventig jaar en alimentatieplichtige) is twintig jaar gehuwd met Annemarie (vijftig jaar en alimentatiegerechtigde). Indien Henk en Annemarie gaan scheiden dan heeft Henk de plicht om voor maximaal tien jaar partneralimentatie aan Annemarie te betalen.

Lang huwelijk en geboren voor 1970

Indien je als alimentatiegerechtigde vijftig jaar of ouder bent en nog niet de leeftijd van 57 jaar hebt bereikt maar wel al 15 jaar of langer gehuwd bent op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend, dan heeft de alimentatiegerechtigde recht op partneralimentatie voor de duur van maximaal tien jaar.

Slot

Wij vinden het tot slot van belang om te vermelden dat de gewijzigde regeling enkel van toepassing zal zijn op alle verzoeken tot echtscheiding die vanaf 1 januari 2020 zullen worden ingediend. Voor alle verzoeken tot echtscheiding die voor 1 januari 2020 worden ingediend, geldt aldus nog de huidige regeling. Afhankelijk van jouw situatie kan het aldus raadzaam zijn om rekening te houden met de datum van het indienen van het verzoek tot echtscheiding.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen hebben over de huidige- of toekomstige wetgeving dan mag je altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten.

Mag ik zonder toestemming van mijn ex verhuizen?

By | Geen categorie

Mag ik zonder toestemming van mijn ex verhuizen?

Praktijkvoorbeeld

Vorige week werd ik gebeld door Lieke. Lieke is opgegroeid in het gezellige Maastricht. Voor de liefde is zij een aantal jaren geleden naar Den Haag verhuisd, waarna zij samen met Bas in het huwelijksbootje is gestapt. Tijdens het huwelijk zijn Lieke en Bas de ouders geworden van een tweeling. Helaas zijn Lieke en Bas vorig jaar van elkaar gescheiden. De kinderen wonen op dit moment bij Lieke en zijn iedere woensdag alsmede één keer in de veertien dagen van vrijdag tot maandag bij Bas.

Lieke vertelde mij dat het niet lukt om “haar plekje” te vinden in Den Haag. Zij mist haar familie en jeugdvriendinnen enorm. Daarbij heeft Lieke inmiddels een nieuwe vriend gekregen die woonachtig en werkzaam is in Maastricht. Lieke heeft aan mij aangegeven dat zij dolgraag met de tweeling terug zou willen verhuizen naar Maastricht. Kan dit zomaar?

Juridische grondslag

Nu de tweeling tijdens het huwelijk is geboren zijn Lieke en Bas beiden belast met het gezamenlijke gezag. Voorgaande houdt in dat als één van de ouders met een kind wil verhuizen, hij of zij de toestemming nodig heeft van de andere ouder. Lieke heeft haar wens op mijn advies voorgelegd aan Bram. Bram heeft aangegeven dat hij de verhuizing niet zit zitten. Immers, de verhuizing heeft tot gevolg dat hij veel minder contact zal hebben met de kinderen. Voorgaande is voor hem onacceptabel.

Lieke zit met haar handen in het haar, betekent dit dat zij voor altijd gebonden zal blijven aan Den Haag? Nee, nu Bram geen toestemming voor de verhuizing wenst te geven heeft Lieke de mogelijkheid om aan de rechter vervangende toestemming te vragen voor de verhuizing.

Vervangende toestemming

De rechter geeft de vervangende toestemming echter niet zomaar en zal bij haar beslissing om wel of geen toestemming te verlenen verschillende belangen tegen elkaar af wegen. De rechter houdt bij zijn beslissing in ieder geval rekening met de volgende criteria:

 • het recht en belang van de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om het leven opnieuw in te richten;
 • de noodzaak om te verhuizen;
 • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
 • de door de verhuizende ouder aangeboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige(n) en de andere ouder te verzachten of te compenseren;
 • de mate waarin ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
 • de rechten van de andere ouder en de minderjarige(n) op onverminderd contact met elkaar in vertrouwde omgeving;
 • de verdeling van de zorgtaken tussen de ouders en de continuïteit van de zorg;
 • de leeftijd van de minderjarig(n), de mening en de mate waarin deze geworteld zijn in de eigen omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen;
 • de extra kosten van de omgang na de verhuizing.

Op grond van bovengenoemde criteria zal de rechter in het geval van Lieke aldus onder andere bekijken hoezeer Bas bij de opvoeding van de tweeling betrokken is en hoeveel hij de kinderen op dit moment ziet. Zo zal de rechter eerder toestemming voor een verhuizing geven indien een vader weinig betrokken is bij de opvoeding.  Ook zal er worden gekeken naar de plannen die zijn gemaakt om de contactmomenten tussen Bas en de tweeling plaats te laten vinden. In dit kader is het van belang om te weten dat het contact tussen de andere ouder en het kind niet onredelijk gereduceerd mag worden door de verhuizing. Lieke zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat de tweeling een weekend in de veertien dagen alsmede tijdens alle schoolvakanties bij Bas zullen verblijven. Los van het voorgaande zal de rechter ook bekijken hoe de communicatie tussen Bas en Lieke is. De rechter zal bijvoorbeeld onderzoeken of Lieke en Bas in staat zijn om (ondanks de grote afstand) met elkaar in het belang van de tweeling belangrijke afspraken maken. Voorts zal de rechter onderzoeken of Lieke de verhuizing goed doordacht heeft en ook een noodzaak heeft om te verhuizen. Het kan hierbij bijvoorbeeld een groot verschil maken als Lieke al een nieuw huis en een nieuwe baan op het oog heeft. Tot slot speelt uiteraard ook de leeftijd van de kinderen een grote rol. Over het algemeen wordt gezegd dat jonge kinderen zich makkelijker kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving. Aan de andere kant kunnen oudere kinderen weer makkelijker zelfstandig heen en weer reizen tussen de ouders.

Het moge duidelijk zijn dat er geen eenduidig antwoord te geven is of een rechter wel of geen toestemming zal verlenen voor de verhuizing van Lieke. De beslissing van de rechter hangt af van de specifieke omstandigheden, waarbij de belangen van de kinderen niet het uit het oog worden verloren.

Verhuizen zonder toestemming

Mocht Lieke overigens besluiten om te verhuizen zonder toestemming dan staat Bas niet met lege handen. In dat geval is het voor Bas raadzaam om zo snel mogelijk een kortgeding procedure aanhangig te maken. In een kortgedingprocedure kan de rechter worden gevraagd om de vetrokken ouder te verplichten om met de kinderen terug te verhuizen.

Conclusie

Wil jij graag met de kinderen verhuizen maar geeft jouw ex geen toestemming? Of is jouw ex juist verhuisd zonder jouw toestemming en ben jij het daar niet mee eens? Wij kunnen jou in beide situaties helpen. Neem gerust contact met ons op voor een kosteloos adviesgesprek.

* De namen alsmede de casus in deze blog zijn fictief.

Hi my name is…. Wat als je niet tevreden bent met jouw voornaam?

By | Geen categorie

Helaas kies je jouw voornaam niet zelf uit maar is dit een taak van jouw ouders. Voorgaande kan het gevolg hebben dat je niet blij bent met jouw eigen voornaam. Dit zal wellicht eerder spelen indien je een ongebruikelijke voornaam hebt gekregen. Het kan echter ook zo zijn dat er niets mis is met jouw voornaam maar dat de voornaam een aparte combinatie geeft met jouw achternaam. Zo heb ik ooit een klasgenootje gekend met de naam Hendy Keppy. Alhoewel Hendy, voor zover ik weet, nooit problemen heeft gekend met zijn naam is het erg vervelend als je niet tevreden met jouw eigen naam. Te meer nu een persoon zich hiermee identificeert.

De belangrijke vraag luidt dan: is het mogelijk om jouw voornaam te veranderen?

Kan iedereen zijn voornaam laten wijzigen?

Als je niet blij bent met jouw voornaam dan kun je, door middel van een advocaat, aan de rechter verzoeken om jouw voornaam te laten wijzigen. Wel is het zo dat de wetgeving, voor wat betreft de voornaamswijziging, erg streng is. Met andere woorden een verzoek daartoe wordt niet zomaar toegewezen. Het is dus van groot belang dat het verzoek tot een voornaamswijziging door een gespecialiseerde advocaat op een juiste manier wordt onderbouwd.

Waar kijkt de rechter onder andere naar?

De rechter zal onder andere kijken of je een zwaarwichtig belang hebt bij de voornaamswijziging. Van een zwaarwichtig belang zou sprake kunnen zijn indien iemand wordt gepest met zijn voornaam waardoor hij psychische klachten ondervindt. Ook een persoon die een geslachtswijziging heeft ondergaan zou een zwaarwichtig belang kunnen hebben bij een voornaamswijziging. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat iemand uit geloofsoverwegingen danwel andere emotionele redenen een zwaarwichtig belang heeft om zijn voornaam te laten wijzigen.

Vindt er een zitting plaats?

Mocht de rechtbank het schriftelijke verzoek compleet en goed gemotiveerd vinden dan kan de rechtbank, binnen een aantal maanden en zonder zitting, besluiten dat de voornaam gewijzigd wordt. Jouw advocaat krijgt de beslissing in de vorm van een beschikking opgestuurd. Het kan echter ook voorkomen dat de rechtbank nog wat vragen heeft en het om die reden gewenst vindt dat de vragen mondeling worden toegelicht. In dat geval zal er een zitting worden gepland.

Tot slot is het nog van belang om te weten dat de naamswijziging pas na het verstrijken van de beroepstermijn van drie maanden bij de burgerlijke stand wordt aangepast. Vanaf dat moment wordt de nieuwe voornaam aldus in de gemeentelijke basisadministratie doorgevoerd.

Wat zijn de kosten?

Helaas heeft de overheid besloten dat er voor verzoeken die zien op een voornaamswijziging geen beroep meer kan worden gedaan op de gefinancierde rechtsbijstand, ook wel de toevoeging danwel pro deo genoemd.

Om te voorkomen dat je geconfronteerd wordt met hoge advocatenkosten hanteren wij voor mensen die hun voornaam willen laten wijzigen een vast bedrag van € 850,00 inclusief BTW. Uiteraard is het intakegesprek kosteloos en kunnen wij eerst de haalbaarheid van jouw zaak bespreken.

Stiefouderadoptie, wat zijn de mogelijkheden?

By | Geen categorie

Marieke en Floris zijn inmiddels 11 jaar samen. Marieke heeft een dochter, Josje, uit een eerdere relatie. Helaas is de vader van Josje volledig buiten beeld. Alhoewel Josje weet dat Floris niet haar biologische vader is ziet zij hem wel als “haar” vader.  Josje heeft diverse keren aangegeven dat zij graag zou zien dat de band die zij met Floris heeft (juridisch) geformaliseerd wordt. Aan mij werd de vraag voorgelegd of dit kan en zo ja op welke manier?

Stiefouderadoptie

Om de band tussen Floris en Josje te formaliseren kan de weg van de stiefouderadoptie bewandeld worden. Als Floris Josje wil adopteren dan dient er doormiddel van een advocaat een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de rechtbank.

Gevolgen

De stiefouderadoptie heeft tot gevolg dat Josje juridisch gezien familie wordt van Floris en zijn familie. Ook heeft de stiefouderadoptie tot gevolg dat de banden met de biologische vader ophouden te bestaan. De gevolgen van een stiefouderadoptie zijn dus zeer ingrijpend. Om deze reden stelt de wetgever strenge eisen aan de stiefouderadoptie procedure.

Kan iedere stiefouder een kind adopteren?

Het antwoord op deze vraag is nee. In de wet staat namelijk vermeld dat een verzoek tot stiefouderadoptie pas kan worden ingediend nadat de verzorgende ouder en de stiefouder gedurende een periode van minimaal drie jaar hebben samengewoond. Daarnaast moet de stiefouder het kind gedurende een jaar hebben verzorgd en opgevoed.

Uiteraard onderzoekt de rechter ook of een stiefouderadoptie in het belang van het kind is. Voorts toets de rechter of het kind in de toekomst niets meer van de andere ouder te verwachten heeft. Een stiefouderadoptie kan overigens alleen worden uitgesproken als de ouder waar het kind geen contact meer mee heeft niet is belast met het gezag over het kind.

Als een kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt dan moet het zelf overigens achter het adoptieverzoek staan. In dit soort situaties wordt het kind door de rechtbank uitgenodigd zodat zij zelf haar mening naar voren te brengen betreffende het adoptieverzoek.

Daarnaast is het van belang om te weten dat de andere niet verzorgende ouder (behoudens enkele uitzonderingen) moet instemmen met de stiefouderadoptie. De niet verzorgende ouder heeft overigens geen recht van instemming in het geval hij of zij de opvoeding van het kind heeft verwaarloosd of indien er sprake is geweest van misbruik. Voorts heeft de niet verzorgende ouder geen instemmingsrecht indien hij of zij nauwelijks in gezinsverband met het kind heeft samengeleefd.

Meer informatie?

Zowel Maartje als Brenda hebben met succes veel stiefouderadoptiezaken in behandeling genomen. Mocht je na het lezen van deze blog meer informatie willen over een stiefouderadoptie dan ben je ten alle tijden welkom voor een vrijblijvende afspraak bij ons op kantoor.

 

Zwanger na een onenightstand? Wat zijn de plichten van de verwekker?

By | Geen categorie

 

Je bent 38 en vrijgezel. Tijdens een avond stappen leer je Jelle kennen. Je hebt een klik met Jelle en je gaat samen met hem mee naar huis. Van het een komt het ander en jullie belanden met elkaar in bed. Tot je grote schrik ontdek je twee maanden later dat je zwanger bent. Uiteraard ben je geschrokken echter besluit je om het kind te houden. Ondanks dat je geen contact meer hebt met Jelle besluit je hem toch te bellen en te informeren. Jelle reageert boos! Volgens hem is hij er door jou ingeluisd. Hij wil niets met jou danwel met het toekomstige kindje te maken hebben. In september wordt jouw kindje geboren, een kerngezonde zoon. Je merkt echter dat je het niet breed hebt en eigenlijk maar moeilijk rond kan komen. Je vraagt je af of Jelle verantwoordelijk gehouden kan worden voor een deel van de kosten van de verzorging en opvoeding van jullie kind (de kinderalimentatie).

Veel van mijn cliënten denken dat een man pas kinderalimentatie hoeft te betalen op het moment dat hij het kind heeft erkend. Dit is onjuist en klopt dus niet! In de wet is bepaald dat de verwekker van een kind een alimentatieverplichting heeft.

Wie is aan te merken als de verwekker?

Een verwekker is een man die samen met de moeder het kind op natuurlijke wijze heeft laten ontstaan. Voorgaande kan gebeurd zijn binnen een lange relatie maar dus ook tijdens een onenightstand. Nu Jelle de verwekker is van het kind is hij dus ook alimentatieplichtig.

 Wat als Jelle, in deze kwestie, ontkent dat hij geslachtsgemeenschap heeft gehad met de moeder?

In dat geval kan een DNA-onderzoek meer duidelijkheid geven. Als Jelle ontkent dat hij met jou geslachtsgemeenschap heeft gehad dan kan de rechter bepalen dat er een DNA-onderzoek nodig is. Mocht de Jelle niet aan een DNA-onderzoek willen meewerken dan zal de rechter “daar het gevolg aan verbinden dat hij in die zaak goed acht”. In de praktijk zie je dan vaak dat de “weigerachtige” man als verwekker wordt aangemerkt. Jelle kan in dit geval dus niet aan zijn onderhoudsplicht ontkomen indien hij een DNA-onderzoek frustreert.

 In welke gevallen hoeft een verwekker geen kinderalimentatie te betalen?

Het is van belang om te weten dat een verwekker (in beginsel) geen kinderalimentatie hoeft te betalen als een kind naast de moeder al een tweede juridische ouder heeft (mocht jij bijvoorbeeld inmiddels  een nieuwe vriend hebben en mocht jouw vriend jouw kind hebben erkend dan vervalt daarmee de onderhoudsplicht van Jelle, tenzij de erkenner niet in staat is om in het levensonderhoud van het kind te voorzien).

Spermadonoren

Voor spermadonors gelden overigens andere regels. Een donor doneert zijn zaad en is zelf niet “aanwezig” bij de verwekking van het kind. Hierdoor wordt een donor in de wet niet aangemerkt als verwekker en heeft hij dus geen onderhoudsplicht. Om discussies te voorkomen raden wij overigens altijd aan om een donorovereenkomst op te stellen.

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen. Neem dan gerust contact met ons op.

Help mijn ex weigert zijn toestemming te geven voor de aanvraag van een paspoort. Wat nu?

By | Geen categorie

De zomervakantie is alweer enkele weken voorbij. Inmiddels staat de herfstvakantie alweer voor de deur. Je bent van plan om in de herfstvakantie samen met je dochter na te zomeren in Ibiza. Tot je grote schrik ben je er zojuist achter gekomen dat het paspoort van jouw dochter niet meer geldig is. Wat nu?

Als je voor je kind een paspoort wenst aan te aanvragen dan kun je een afspraak maken bij de gemeente. Let er wel op dat je voor de aanvraag van een paspoort toestemming nodig hebt van de andere ouder, indien deze ouder ook is belast met het gezamenlijke gezag. Voorgaande geldt overigens ook voor de aanvraag van een ID-bewijs voor minderjarige kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt.

Dat jullie beiden als gezaghebbende ouders akkoord gaan met het aanvragen van een paspoort dient te blijken uit een door jullie beiden ingevuld en hiervoor bestemd ondertekend formulier. Ook moeten jullie beiden bij de aanvraag van het paspoort van jullie kind jullie eigen paspoort danwel identiteitsbewijs tonen.

Bij ouders die uit elkaar zijn zien wij het helaas nog weleens voorkomen dat de “andere” ouder weigert om zijn/haar toestemming te verlenen. Wat kun je hiertegen doen?

Vervangende toestemming

Mocht jouw ex-partner geen toestemming geven voor de aanvraag van een paspoort danwel voor de aanvraag van een identiteitsbewijs dan kun je aan de rechter vragen om de toestemming van de weigerachtige ouder te vervangen door een rechterlijke uitspraak. De uitspraak van de rechter vervangt in dat geval de toestemming van de andere ouder.

Een dergelijk verzoek kun je enkel en alleen indienen met behulp van een advocaat. In de meeste gevallen zal er ook een mondelinge behandeling worden bepaald waarbij de rechter goed luistert naar de standpunten van beide partijen. Vervolgens zal de rechtbank een uitspraak doen die hij het meeste in het belang van het kind acht.

Vaak nemen procedures bij de rechtbank enige tijd in beslag. Mocht er een spoedeisend belang zijn (je gaat bijvoorbeeld binnenkort met vakantie en het huidige paspoort is niet meer geldig) dan kan er een spoedprocedure bij de rechtbank worden opgestart. Mocht jouw ex weigeren om zijn toestemming te verlenen voor de aanvraag van een nieuw paspoort dan helpen wij jou graag verder. De advocaten van Van Haeften & Braat advocaten staan geregeld ouders bij in bovengenoemde procedures en kunnen jou dan ook goed informeren adviseren en indien nodig snel een procedure aanhangig maken bij de rechtbank.

 

Vernietiging van de erkenning

By | Geen categorie

Voor een vrouw is het altijd zeker dat zij de moeder van het kind is dat uit haar geboren wordt. Voor een man is dat echter anders, voor hem is het een kwestie van vertrouwen dat hij ook daadwerkelijk de vader is. Zoals in een eerdere blog door ons is geschreven moeten een ongehuwde vader een kind eerst erkennen wil hij naast de biologische vader ook de juridische vader worden.

Stel je voor dat je er als man achter komt dat je niet de biologische vader bent van het kind dat je eerder wel hebt erkend. Kun je als vader  in een dergelijk geval de eerdere erkenning nog vernietigen en zo ja onder welke voorwaarden dient dat dan te gebeuren? Op deze vragen ga ik een antwoord geven in deze blog.

Voorwaarden

De erkenning kan alleen worden vernietigd indien de erkenner niet de biologische vader is van het kind. Of een erkenner wel of niet de biologische vader is kan worden vastgesteld door middel van een DNA onderzoek.

Een verzoek om een erkenning te kunnen vernietigen kan worden ingediend door zowel de vader, de moeder als het kind zelf. Voor iedere verzoeker gelden andere voorwaarden. In deze blog ga ik ervan uit de erkenner de persoon is die de erkenning wil vernietigen.

De erkenner kan alleen een erkenning vernietigen als de erkenner het kind ten tijde van de erkenning onder invloed van een wilsgebrek heeft erkend. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan de situatie waarbij de erkenning tot stand is gekomen doormiddel van een bedreiging, door dwaling, bedrog of in geval van minderjarigheid door misbruik van omstandigheden.

In de praktijk komt het nog weleens voor dat een erkenner door de moeder in de waan is gebracht dat hij de biologische vader is waardoor de man in kwestie het kind heeft erkend. In een dergelijk geval kan de erkenner dus om een vernietiging van de erkenning verzoeken. Het is belangrijk om te weten dat het verzoek tot vernietiging van de erkenning binnen één jaar (nadat de erkenner het bedrog of de dwaling heeft ontdekt) moet zijn ingediend bij derechtbank.

 Gevolgen

Als de erkenning is vernietigd dan heeft dat tot gevolg dat de situatie zoals die was voor de erkenning weer terugkeert. In de praktijk betekent dit dat een kind bijvoorbeeld niet langer erfgenaam van de erkenner is. Ook is de erkenner niet langer alimentatieplichtig.

Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben of zelf hulp nodig hebben bij de vernietiging van de erkenning dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

Ouderschapsplan APK

By | Geen categorie

Als je als ouders uit elkaar gaat brengt dat niet alleen voor jullie maar ook voor de kinderen veel veranderingen met zich mee. Indien jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan dan is het van belang om te weten dat je, in principe, verplicht bent om samen een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Je kunt hierbij onder andere denken aan de volgende onderwerpen:

 • hoe gaat de contactregeling eruit zien;
 • wat wordt de hoogte van de kinderalimentatie;
 • waar gaan de kinderen wonen;
 • hoe gaan jullie als ouders elkaar informeren en raadplegen bij belangrijke zaken rondom de kinderen, etc.

Een ouderschapsplan is geen statisch document waar – als het eenmaal is opgesteld – nooit meer naar hoeft te worden gekeken. Immers, kinderen worden ouder, gezinssituaties veranderen, inkomens kunnen wijzigen etc. Wij geven jullie daarom als tip mee om minimaal één keer per jaar met elkaar om de tafel te gaan om te bezien of de afspraken in het ouderschapsplan nog wel passen bij jullie situatie. Voorgaande voorkomt spanningen en irritaties tussen jullie beiden en geeft rust bij de kinderen.

Vind je het lastig om samen het ouderschapsplan te bespreken dan kan het een uitkomst bieden om dit gesprek te laten begeleiden door een familierechtadvocaat.

Van Haeften & Braat Advocaten biedt de mogelijkheid voor een zo genoemd ‘Ouderschapsplan APK’. Bij een ouderschapsplan APK gaan wij met elkaar om tafel en nemen het plan door. Wij bekijken of de toen gemaakte afspraken nog steeds bij jullie huidige situatie passen. Is de hoogte van de kinderalimentatie bijvoorbeeld nog in overeenstemming met jullie financiële situatie en hoe verloopt de contactregeling? Ook onderzoeken wij wat jullie beiden nodig hebben om ervoor te zorgen dat iedereen zich weer kan vinden in de afspraken. Vaak blijkt dat één a twee gesprekken voldoende zijn om er voor te zorgen dat jullie weer op een lijn zitten, waarna het ouderschapsplan waar nodig aangepast kan worden en aldus optimaal blijft aansluiten bij de realiteit en eventueel ontstane spanningen tussen jullie beiden wegneemt.

Ongehuwde ouders opgelet…

By | Geen categorie

In onze praktijk zien wij vaak dat er kinderen worden geboren binnen een gezin waarbij de ouders niet met elkaar gehuwd zijn. Het is voor ongehuwde ouders van belang om te weten dat de wet een onderscheid maakt tussen ouders die wel en die niet met elkaar gehuwd zijn. Voldoende reden voor ons om hier een blog over te schrijven en de verschillen onder de aandacht te brengen.

Ouders zijn gehuwd

De ouders van een kind zijn automatisch beiden de juridische ouder van een kind als het kind binnen een huwelijk wordt geboren. Ook hebben zij automatisch het gezamenlijk gezag over het kind. Zij hoeven hier dus niets voor te regelen.

Voorgaande is anders als het kind geboren wordt binnen een gezin van ongehuwde ouders.

Ongehuwde ouders

Erkenning

Als een kind buiten een huwelijk wordt geboren dan moet het kind door de vader worden erkend. Alleen op deze manier zal er een juridische band tussen de vader en het kind ontstaan. Een kind kan zowel voor de geboorte als na de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand worden erkend.

Zonder toestemming van de moeder kan een vader zijn kind niet erkennen. Weigert de moeder haar toestemming voor de erkenning te verlenen dan kun je als vader de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming zodat jij alsnog jouw kind kan erkennen. Dit verzoek kan alleen door middel van een advocaat worden ingediend.

Gezag

Kinderen staan onder het gezag van hun ouder(s). De ouder die belast is met het gezag is bevoegd om de belangrijke beslissingen over het kind te nemen. Je kunt hierbij denken aan medische beslissingen, maar ook het aanvragen van een paspoort of de schoolkeuze valt hieronder. Voorts bepaalt de met het gezag belaste ouder waar een kind woont. Zoals in het tweede kopje van deze blog is aangegeven zijn gehuwde ouders automatisch belast met het gezamenlijk gezag over hun kind. Ouders die beiden belast zijn met het gezag, moeten dus samen de belangrijke beslissingen over het kind nemen.

Wat veel mensen echter niet weten is dat de ongehuwde vader na de erkenning niet meteen automatisch belast is met het ouderlijk gezag over het kind. Het gezamenlijk gezag kun je zelf zeer eenvoudig en kosteloos bij de rechtbank aanvragen. Als vader heb je echter wel de toestemming van de moeder nodig. Dit laatste kan nog wel eens lastig zijn indien de relatie is verbroken.

Krijg je als vader geen toestemming van de moeder om het gezamenlijk gezag uit te oefenen dan kun je door middel van een advocaat de rechtbank verzoeken om te worden belast met het gezamenlijk ouderlijk gezag over jouw kind.

In onze praktijk zien wij helaas vaak dat vaders er pas na een relatiebreuk achter komen  dat zij niet zijn belast met het gezag over hun kind. Voorgaande kan vergaande gevolgen hebben. De moeder kan namelijk zonder toestemming van de vader verhuizen met het kind. Zij mag alle belangrijke beslissingen zelf nemen. Ook kan zij de vader op deze manier eenvoudig buiten spel zetten.

Mocht jouw relatie zijn verbroken en ben jij erachter gekomen dat je niet belast bent met het ouderlijk gezag en weigert de moeder van jullie kind hier toestemming voor te geven neem dan contact met ons op zodat wij jou kunnen helpen.