Omgangsrecht met grootouders (opa en oma)

Heb ik als oma of opa (grootouder) recht op contact met de kleinkinderen?

Een half jaar geleden kreeg ik opa Piet op bezoek. Opa Piet heeft een zoon en drie kleinkinderen. Opa Piet is altijd nauw betrokken geweest bij de verzorging van zijn kleinkinderen. Zo kwam opa Piet standaard op de maandag en de vrijdag bij zijn kleinkinderen op bezoek als zijn zoon en zijn schoondochter aan het werk waren. Opa Piet zorgde voor de kleinkinderen alsof het zijn eigen kinderen waren. Helaas is de zoon van Opa Piet drie kwart jaar geleden omgekomen bij een auto ongeluk. Alsof voorgaande niet erg genoeg is staat de schoondochter (aldus moeder) geen contact meer toe tussen opa Piet en de kleinkinderen. Opa Piet mag niet meer langskomen. Ook worden kaartjes en cadeautjes die opa Piet aan de kleinkinderen toestuurt terug gezonden. Opa Piet is bij mij op bezoek gekomen met de vraag of ik hierin iets voor hem kan betekenen. Namens Opa Piet heb ik een brief toegezonden aan moeder met de vraag of er in onderling overleg afspraken gemaakt kunnen worden over het contactherstel. Moeder heeft mij laten weten dat zij hier niet voor open staat. Wat nu? Kan Opa Piet het contact met zijn kleinkinderen afdwingen bij de rechter?

Naar de rechter?

Als ouders van een kind heb je als ouder recht op omgang met het kind, andersom heeft het kind ook recht op omgang met zijn of haar ouders. Voor grootouders is dit anders. Op dit moment hebben grootouders enkel het recht tot omgang met het kleinkind indien er sprake is van een situatie waarin zij in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kleinkind staan. Het gaat er om dat een grootouders structureel en frequent contact met het kleinkind moet hebben gehad wil de rechter een recht op omgang toe wijzen. Van voorgaande situatie is bij opa Piet sprake, immers hij was structureel twee keer in de week bij de kleinkinderen thuis. In het geval van Opa Piet kan ik aldus een verzoek om een omgangsregeling tussen hem en de kleinkinderen vast te leggen.

Wordt dit verzoek altijd toegewezen?

Let op, het is niet zo dat als er sprake is van een “nauwe persoonlijke betrekking” de rechter altijd een omgangsregeling tussen een kleinkind en een grootouder toewijst. Een rechter zal altijd een sterke afweging maken of een omgangsregeling met een grootouder in het belang van een kind zal zijn. Het kan bijvoorbeeld in een scheidingssituatie, waarbij ouders niet op een lijn liggen en veel ruzie met elkaar maken, te veel voor een kind zijn om ook verplicht contact met een grootouder te moeten hebben. Dit kan in een dergelijk geval te belastend zijn voor een kind. In een geval van Opa Piet kan er juist wel een reden zijn om de omgangsregeling toe te wijzen. Immers, Opa Piet is een belangrijke verbinding met de vader van de kinderen die in dit geval overleden is. Het zou in die zin juist in het belang van de kinderen en hun identiteitsontwikkeling kunnen zijn om wel contact te hebben met Opa Piet.

Nieuw wetsvoorstel

Op dit moment is het dus niet altijd zeker of een grootouder een verzoek tot omgang met het kleinkind toegewezen krijgt. Wel is er een nieuw wetsvoorstel naar buiten gekomen. Met dit voorstel wordt het grootouders eenvoudiger gemaakt om een omgangsregeling met hun kleinkind te kunnen verzoeken aan de rechter.

Conclusie

Indien je als grootouder te maken hebt met een contactbreuk met de kleinkinderen en wens je dit contact graag hersteld te zien dan kunt u contact opnemen met Maartje en Brenda. Maartje en Brenda hebben beiden de benodigde kennis in huis om jou hierin goed in bij te staan.