Stiefouderadoptie, wat zijn de mogelijkheden?

Marieke en Floris zijn inmiddels 11 jaar samen. Marieke heeft een dochter, Josje, uit een eerdere relatie. Helaas is de vader van Josje volledig buiten beeld. Alhoewel Josje weet dat Floris niet haar biologische vader is ziet zij hem wel als “haar” vader.  Josje heeft diverse keren aangegeven dat zij graag zou zien dat de band die zij met Floris heeft (juridisch) geformaliseerd wordt. Aan mij werd de vraag voorgelegd of dit kan en zo ja op welke manier?

Stiefouderadoptie

Om de band tussen Floris en Josje te formaliseren kan de weg van de stiefouderadoptie bewandeld worden. Als Floris Josje wil adopteren dan dient er doormiddel van een advocaat een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de rechtbank.

Gevolgen

De stiefouderadoptie heeft tot gevolg dat Josje juridisch gezien familie wordt van Floris en zijn familie. Ook heeft de stiefouderadoptie tot gevolg dat de banden met de biologische vader ophouden te bestaan. De gevolgen van een stiefouderadoptie zijn dus zeer ingrijpend. Om deze reden stelt de wetgever strenge eisen aan de stiefouderadoptie procedure.

Kan iedere stiefouder een kind adopteren?

Het antwoord op deze vraag is nee. In de wet staat namelijk vermeld dat een verzoek tot stiefouderadoptie pas kan worden ingediend nadat de verzorgende ouder en de stiefouder gedurende een periode van minimaal drie jaar hebben samengewoond. Daarnaast moet de stiefouder het kind gedurende een jaar hebben verzorgd en opgevoed.

Uiteraard onderzoekt de rechter ook of een stiefouderadoptie in het belang van het kind is. Voorts toets de rechter of het kind in de toekomst niets meer van de andere ouder te verwachten heeft. Een stiefouderadoptie kan overigens alleen worden uitgesproken als de ouder waar het kind geen contact meer mee heeft niet is belast met het gezag over het kind.

Als een kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt dan moet het zelf overigens achter het adoptieverzoek staan. In dit soort situaties wordt het kind door de rechtbank uitgenodigd zodat zij zelf haar mening naar voren te brengen betreffende het adoptieverzoek.

Daarnaast is het van belang om te weten dat de andere niet verzorgende ouder (behoudens enkele uitzonderingen) moet instemmen met de stiefouderadoptie. De niet verzorgende ouder heeft overigens geen recht van instemming in het geval hij of zij de opvoeding van het kind heeft verwaarloosd of indien er sprake is geweest van misbruik. Voorts heeft de niet verzorgende ouder geen instemmingsrecht indien hij of zij nauwelijks in gezinsverband met het kind heeft samengeleefd.

Meer informatie?

Zowel Maartje als Brenda hebben met succes veel stiefouderadoptiezaken in behandeling genomen. Mocht je na het lezen van deze blog meer informatie willen over een stiefouderadoptie dan ben je ten alle tijden welkom voor een vrijblijvende afspraak bij ons op kantoor.